Etyma Graeca 16 Flashcards

Trigraph
Terms Definitions
δαημων
skilful
κινακη*
ακινακησ*
κοσμοσ
order
ηπυω
call
ζωννυμι
gird
πηγη
fountain
ιαυ
interj
ιττυγα
astounding
σμαραγεω
roar
σκαριζω*
σκαιρω*
ταρεσ*
τετταρεσ*
κωψ*
σκωψ*
αιθυια
gull
αγαθισ
clue
ακριβησ
exact
ακτισ
ray
αισθανομαι
percieve
γλανισ
shad (phoenician
δη (δε)
indeed
δαιμων (δαιω)
deity
γοησ (γοοσ)
enchanter
κομποσ (κοπτω)
noise
κεδματα
varicose veins
κηφην (κωφοσ)
drone
ετησ (^ε)
clansman
επ-αυρισκω (απ-αυραω)
enjoy
πηοσ (παομαι)
kinsman
πλαισιον (πλασσω)
brick
οψε (οπισσω)
late
καπυροσ (αποκαπυω)
dry
^ιεμαι (οισω)
hasten
ητριορ (αττομαι
warp
καχλαζω (χαλαζα)
plash
θριζω (θραυω)
destroy
θρυλοσ (θρεομαι)
noise
θεραπων (τρεφω)
servant
σοοσ (σευω)
rush
σιαγων (^υαγων)
jawbone
σπυρθιζω (σκορδαξ)
dance
σπυρισ (σπαρτον)
basket
ληιτον (λαοσ
town-hall
λευω (λαασ)
stone
αμευομαι (αμυνω)
surpass
αγακκω (μεγασ)
glorify
αδημονεω
am distressed
αθελγω
strain off
ανθραξ (ναθραξ)
charcoal
εαω (σεFαω)
leave alone
δικαιροσ
a bird (indian)
κιναδοσ (κινδυνοσ)
fox ("annoying")
κιγκλιδεσ (κακαλα) [lat. cancelli]
lattice
εννοσι-γαιοσ (ενοσισ)
earth- shaking
^ηκιστα (^εκων, εικω)
least
ηερεθονται (αειρω)
they wave
οστρυα (ασπρισ)
hornbeam (foreign)
ιασπισ
jasper (heb. yash'pheh)
θλαω*, θλιβω*
φλαω*, φλιβω*
καμμορον (κομαροσ) [ohg. hemera = hellebore]
hemlock
ρεθοσ (αραρισκω)
limb, face
ταρασσω (τραχυσ)
stir up
λη,δοσ [lat. lodix]
mantle
μετ-εωροσ (εωρα)
high up
α-πεσκησ (πεσκοσ)
uncovered (skin)
δα (cyprian ζα, γη)
earth
εγχελυσ (εχισ) [lat. anguilla]
eel
κυρκαναω [pruss. birga-karkis
mix [basting-ladle]
κοροσ [lit. szerti]
satiety [feed]
εντεα (ανυω) [εντυνω]
armour [prepare]
ερειδω [lat. ridica]
lean [prop]
^ουτοσ (^ο, ^η-ε, το)
this
παλιν (τηλε)
back "from far"
κε (εκει)
in that case
ισχυσ (ισ + εχω)
strength
πτησσω [lat. conquinisco]
scare [cower]
τηρεω (τρανησ)
watch "look piercingly"
σφην [σφιγγω]
wedge [ bind]
κυρτοσ (σκολιοσ) [lat. curvus, cortina, circus, o ir. cura, lit. kreiwas]
curved
λωβη (λοβοσ) [lat. labes]
outrage
αμαλα
navem or ship (egyptian)
^εδνα, εεδνα [vadhuti]
nuptual gifts [girl]
αροσ (sk. garas, βορα)
caviar (drink)
κολοιτεα, κολουτεα, κολυτεα
a tree (liparaean)
εραω
1. I love 2. pour
ελλο-ποδεσ [ελλοσ
young animals [going softly"]
οχθεω (οχετοσ) [lat. vehe-mens]
am angry
ιαυω (Fι-Fα-υω, αημι)
sleep "breathe, snore"
σκομβροσ [lit. skambeti]
mackerel [to ring]
σκιλλα* [ lat. squilla]
σχινοσ 2.*
ταν (ετησ, aphaeresis after ω)
sir
μελεοσ (μωλυσ) [lat. molestus, o slav.milu]
useless, wretched
ανηθον, ανητον, ανισον (ανεμοσ)
dill (strong smelling)
γιννοσ (ligurian -- a coastal region of north-western Italy, the third smallest of the Italian regions.
mule
κρημνοσ (κλωμακοεισ) [κρωμαξ, κλωμαξ
cliff [heap of stones]
εκ [lat. ec-, ex, e
out of
πλειων (πλεθρον) [lat. plus, ir. lia, o nor. fleiri, zd. frayao, HENCE πλην]
more [gk. except]
ισ (ιτεα) [lat. vis]
muscle, strength "woven"
ραθαμιγξ (νεο-αρδησ) [ραινω, welsh. gwlith, o swedish, vrida]
drop [sprinkle, dew, sprinkle]
σχινοσ
1. mastich-tree (foreign?) 2. squill (foreign) -- the bulb of the sea onion, Urginea maritima, of the lily family, cut into thin slices and dried, and used in medicine chiefly as an expectorant.
λασθη (λαω) [o nor. last
insult [blame]
εδω [lat. edo, got. itan, sk. ad]
eat
κολποσ [ags. hvealf, lit. kilpa]
bosom [vault, hoop]
^ηδοσ (ανδανω) [^ηδυσ, lat. suavis, got. suts]
pleasure [sweet, got. pleasant]
πλαδδιαω (φλεδων)
prate or talk excessively and pointlessly; babble: (laconian)
καπροσ (καπνοσ) [lat. caper, ags, hafer]
boar ("rank") [lat. goat]
ρυσιον (ερυω) [ρυσοσ, ρυτισ, ρυσταζω]
booty [wrinkled, wrinkle, drag]
τρωγλη [τρωγω, lat. tragula, got. thairko]
hole [gnaw, spear, hole]
λιαν, λι [o slav. lichu]
overmuch ["crooked, excessive")
κνιση (*χνιθjη) [lat. nidor, sk. gandhas]
smell, fat [sk. smell]
κρουω [ags. hreran, eng. up-roar
strike [ags. stir up]
πλισσομαι (πλιξ) [πλιχασ]
trot (step) [interfeminium (the space between the thighs) "rubbed in walking"]
ια 2. (ιωη)
1. one (penult) 2. voice (ult)
πυγη (πτυσσω) [πυγων]
rump [length of the bent arm]
τεκνον (τεκμαρ) [ags. thegn, eng. thane, sk. takman]
child [ags. squire, sk. child]
λευγαλεοσ [lat. lugeo, lit. luszti, sk. ruj]
wretched [lugeo, burst, break]
κριοσ (κερασ) [lat. cervus, ags. heorot, eng. hart 2. [lat. cracca]
ram [lat. stag] 2. vetch
ζυμη [ζωμοσ, lat. jus, sk. yus, yu]
leaven [broth, sk. bind]
ιωγη (αγνυμι)
shelter "where the force of the wind is broken"
σκαλιασ (σκωλοσ) [σκαλμοσ]
head of artichoke ("pointed") [ thole -- a pin, or either of two pins, inserted into a gunwale to provide a fulcrum for an oar.]
κωβιοσ (κωθοσ) lat. gobio
gudgeon -- a small, European, freshwater fish, Gobio gobio, of the minnow family, having a threadlike barbel at each corner of the mouth, used as bait. (sicilian "big headed")
κικυσ (κεγκυσ*) [lat. cacula, concinnus, ags. on-hagian, sk. chak]
strength [ags. to suit, sk. be strong]
οχετοσ [οχεω, οχοσ, lat. vehos, ir. fen, got. ga-vigan, eng. wagon, wag, wing, weigh, lit. weszti, sk. vah]
water-pipe [bear, chariot, ir. wagon, to. move, lit. travel, sk. carry]
τερετρον (τειρω) [τερηδων]
gimlet ("rub, bore") -- small tool for boring holes. [woodworm]
λαιοσ (λαασ) (penult. 2. (ult.) [lat. laevus, got. slavan, eng. slow, o slav. levu, λαι-σηιον (σειω)
thrush "breaking snail-shells on a stone" 2. left [got. be quiet, o sl. left, gk. shield "brandished in the left hand"]
παιω [pavio, lit. pjauti, sk. pavirus]
strike, eat [lit. cut, sk. spear]
σαττω [lat. sagina, lit. segti, sk. svaj]
load [lit. to buckle, sk. embrace]
γρυζω [lat. grundio, o nor. kretta]
1. mutter [o nor. murmur] 2. melt
σειρα [lat. sero, got. sarva, lit. seris, sk. sarat]
cord [lat. join, got. armour, lit. thread]
λεγω (see λεξαι) 2. [lat. lego, got. rikan, eng. rake]
lull 2. collect, detail, say [got. collect]
τηκω [cf. lat. tabes, o nor. theyja, eng. thaw, o slav. talu]
dissolve [o nor. thaw, o slav. liquid]
/ 129
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online