Chinese Oral Quiz Flashcards

Terms Definitions
duan
short
wufan
lunch
riben
japan
hanbaobao
hamburger
ta
it
fengzheng
kite
hushi
nurse
xingqitian
sunday
mang
busy
xiongbaba
fiercely
stomach
wei
September
Jiu yue
February
Er yue
yundong
sports, exercise
lai
to come
zhaxiapian
prawn crackers
cai
dish, veggies
nimen
you (plural)
scissors
bu pen
ji
how many
shuijiao
to sleep
hao
date, number
xiaomeimei
little girl
xie
to write
Picture b
Fengzheng
overseas
hua qiao
normal
zheng chang
road
da lu
Saturday
Xing qi liu
jian
minus, to subtract
e yu
russian language
xing
all right, ok
di yi
the first
make
chinese for Mark
bie keqi
youre welcome
paolai-paoqu
to run around
ne
a question word
blood pressure
xue ya
x ray
tou shi
nǐ - you
zhe ge yue
this month
zuo
to do, to make
kan
to look, to see
na
to hold, to take
wan (2nd) r
to play
The day after Tomorrow
Hou tian
jiao
to be called, to call
nǐ ne - and you?
你呢?
Shen (1st tone) ti (3rd tone)
Exercise
de
a possesive particle used after the pronoun or noun
The week before last
Shang shang ge xing qi
Tell someone it is her/her turn.
Gai ni le!
To wish your friend happy birthday.
Zhu ni sheng'ri kuaile!
ELI DESCRIPTION TERM #6
ta de zui ba hen yuan.
Describe the surroundings of your house (pattern 2, garden)
Wo fangzi de qianmian shi huayuan.
To find out which day of the week today is.
Jintian shi xingqi ji?
To find out your friend's birth year.
Ni shi na nian sheng de?
To find out someone's birthday (#1)
Ni de sheng'ri shi ji yue ji hao?
To invite people to eat your birthday cake.
Qing ni lai chi wode shen'ri dangao.
To find out what happened to your cell phone.
Wode shouji shi zenme hui shi?
To ask your friend what time he/she normally comes to school in the morning.
Ni zaoshang shi ji dian lai shangxue de?
To tell someone today you wear dress code - A navy blue T-shirt, a pair of khaki pants, a pair of white socks and a pair of brown leather shoes.
Wo jintian chuan yi jian shenlanse de tixushan, yi tiao kaqiku, yi shuang kafeise de pixie he yi shuang bai wazi.
There are three ways to ask people's ages. They are -
Ni ji sui? Ni duo da? Ni shu sheme?
To say I am busy now, but I am free tomorrow.
Wo xianzai youshi, keshi wo mingtian meishi.
ni xi huan chi shenme zhong guo cai? he shenme tang?
wo xi huan chi zhi ma ji. He suan la tang.
/ 65
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online