DTD quiz Flashcards

Terms Definitions
laryngitis - wind heat
yin qiao san
acne - stomach heat
qing wei san
threatened miscarriage - blood heat
bao yin jian
morning sickness - heart fire
dao chi san
contact dermatitis - external application
qing dai san
cataracts - external application
e bu shi cao
menieres - ki yang xu
zhen wu tang
drug rash - external application
liu yi san
cataracts - lv heat
shi jue ming san
habitual miscarriage - kidney yin xu
bao yin jian
habitual miscarriage - blood stasis
shao fu zhu tang
glaucoma - liver heat
lu feng ling yang yin
skin infection stage 3
tuo li xiao du san
shingles - damp heat
long dan xie gan tang
sinusitis - sp qi xu
liu jun zi tang
threatened miscarriage - qi and xue xu
ju yuan jian
infertility - liver depression
xiao yao wan, si ni san
conjunctivitis - heat toxicity
pu ji xiao du yin modified
drug rash - damp heat
gan lu xiao du dan
otitis media - heat toxicity
pu ji xiao du yin
contact dermatitis - lower body
long dan xie gan tang
tinnitus & deafness - wind heat invasion
man jing zi san
conjunctivitis - lv/gb damp heat
long dan xie gan tang, modified
infertility - blood xu
ba zhen tang, he che da zao wan
herbs that strongly move blood
shui zhi, mang chong, tu bie chong
chronic tonsillitis - lung yin xu
sha shen mai men dong tang
drug rash - heat toxicity
qing wen bai du yin, qing dai san
chronic rhinitis - qi & blood stagnation
tao hong si wu tang, modified
otitis media - sp qi xu with damp
ling gui zhu gan tang
infertility - kidney yang xu
si wu tang with xian mao, jian gu tang
herbs that soften hardness
yu jin, dan shen, san leng, e zhu, yi mu cao
infertility - cold uterus
ai fu nuan gong wan and ju he wan, wen jing tang
tinnitus & deafness - liver heat
long dan xie gan tang, dang gui long hui wan
/ 33
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online