Etyma Graeca 3 Flashcards

Terms Definitions
δωρον
palm
κλιβανοσ*
κριβανοσ*
κραιπαλη
nausea
ενη*
ην*
ηλιθα*
^αλισ*
ορσο-λοπευω
provoke
θηρ*
φηρ*
καγκανοσ
dry
σκελοσ(σκαλλω)
leg
ρισκοσ*
αρριχοσ*
τιφυον*
ιφυον*
μαρον
sage
λαιτμα
abyss
αδινοσ
thronging
αιγλη
brightness
αιζηοσ
youth
αλεισον
cup
ακαρνα
thistle
γελγισ [grnjanas]
garlic
δρυπτω (δρεπω)
tear
κυμινδισ
night-jar (ionian)
κομεω (κασισ)
tend
κλονοσ (κελλω)
throng
κλαιω (καλεω)
weep
κοτινοσ (κυτισοσ)
oleander
ευκηλοσ (^εκηλοσ)
secure
εν-αγχοσ (αγχι)
lately
ηλυθον (ερχομαι)
came
πισεα (πιων)
meadows
ποταινιοσ (*ποτι-ταινιοσ, καινοσ)
fresh
καπη (καπτω)
manger
ιλιγγοσ (ειλυω)
dizziness
ιοτησ (^ιμεροσ)
will
σιττυβοσ
pot (foreign)
πυελοσ (πλυνω)
tub
σπαθη (σπαω)
blade
σπαταγγησ
sea-urchin (foreign)
τιθηνη (θησθαι)
nurse
μαλευρον (μυλη)
flour
μαραθον, μαραθρον
fennel
μαιμαω (μενοσ)
rage
ανα-γαργαριζω (γαργαρεων)
gargle
αιελουροσ
cat (egyptian)
γουνοσ*
γωνια* -- corner
δρα;σσομαι (cf. δερω)
grasp
κορκοροσ, κορχοροσ
pimpernel (foreign)
κομμι (kome)
gum (coptic)
επι-ζαρεω (βαρυσ)
press on
^ηκω (^ωκυσ)
am come
ημυω (μυω)
bow down
πιθηκοσ (πειθομαι)
ape "cringing"
οφθαλμοσ (οπωπα, *οπαλοσ)
eye
ιω [lat. io]
interj
θεωροσ (θαο-ροσ, θαομαι)
spectator
σαν (shin)
SH (heb.)
σαννακιον, σαννακρα
cup (persian)
σφενδαμνοσ (σφεδανοσ)
maple "luxuriant"
λεπαδνον (*λαπαδνον, λαμπηνη)
collar
αμφιασ
a wine (sicilian)
ανιακκασ
a tune (foreign)
εδαφοσ (ουδασ) [εδεθλον
bottom [floor]
δια-μυλλαινω [μυλλοσ]
make mouths [awry]
γαργαρεων (βορα) [lat. gurgulio
uvula
κοαξ [quack]
cry of frogs
ερευνα [got. runa]
search [mystery]
^ημιτυβιον [^ερμοτυβιεσ]
cloth (egyptian) [soldiers]
πρεηορεων (προ + γαργαρεων)
crop
οσφυσ (ο- + ψοα)
loin
θρηνυσ [sk. dhar]
bench [support]
σιμοσ (σιγη)
snub nosed "compressed"
σμηρεα [σμηρινθοσ]
ivy "winding" [cord]
ταγυρι (σταγων, σταζω)
morsel "drop"
τοπαζω (τεκμαρ) [τοποσ 2]
guess [commonplace]
λεκοσ (λεχριοσ) [lat. lanx]
dish
μεσαβον (asab)
strap (heb. bind)
αλαλκε (αλκε)
he warded off
δεκαζω (δοκεω) [δεκομαι, sk. dac]
bribe [receive, grant]
κουφοσ [o slav. gybati]
light [move]
δραυροσ [lett. krayset]
rough [thresh out]
ηριον (Fηριον, ευρυσ) [sk. var]
tomb [cover]
εξ-αμ-βροσαι (βλαστανω)
to bring out of
οψισ (οπωπα) [οψομαι]
sight [shall see]
θερομαι (χαρμη) [θεροσ, lat. fornax, furnus]
grow warm [summer]
σαργινοσ [σαργοσ]
sardine (egyptian) [a fish]
ραδινοσ [sk. vrad]
slender [become soft]
σχαλισ (σκελοσ, σκωλοσ) [σχελισ]
forked stick [rib]
τροπισ (τρεπω)
keel "turning the ship"
λιμην (λιαζομαι) [λιμνη]]
harbour [lake "cavity"]
εγ-κυτι (lat. cutis, eng, hide] (σκυτοσ)
close
κοπροσ (καπνοσ) [o slav. kopru]
dung [dill]
εραμαι, εραω (αραρισκω) [εροσ,, ερωσ, ερανοσ]
I love [love, picnic]
πεπων (πεσσω) 2. (κικυσ) [lat. cicur, comis]
ripe 2. gentle
ιαπτω (jι-jαπτω) [lat. jacio, o nor. jaga, eng. yacht, nhg. jagen]
send forth, assail
σκυδμαινω, σκυζομαι [σκυθροσ, lit. skaudus]
am angry [angry, painful]
συρω [συρμαια, συρμοσ]
drag [ purgative, vomiting]
λεξαι (λεχοσ) [got. ligan, eng. lie, o slav. lezati]
to lull
λεβηρισ (λαμβανω) [λεβησ, lat. liber, labrum]
skin ("containing")[kettle, bark, vessel]
γλισχροσ [lat. glittus, glis
sticky, greedy [smooth, clay
κυκνοσ [lat. cygnus, sk. chakunas]
swan [sk. bird]
πεμφιξ [lat. papula, pampinus, lit. pampti]
bubble [lit. swell]
καρδια [cor, dre-do, got. hairto, sk. chrad-dha]
heart [sk. believe]
ηυσ (αιω) [sk. avas]
brave ("worthy of regard")
ραιβοσ (ειργω) [lat. valgus, urvus, got. vraiqs, eng. wrick, wriggle, wry]
bent [eng 2. twist]
στομα [zd. chtaman HENCE στομ-αργοσ]
mouth [gk. noisy]
κυων (κυεω) [lat. canis, ir. cu, got. hunds, eng. hound, lit. szu, sk. chvan-]
dog ("prolific")
απερωποσ (α-- +περι + ωπα)
shameless (not circumspect)
κηποσ [lat. campus, ags. hof, eng. hovel]
garden [ags. house]
ημι (σαινω) [η, sk. saman]
say [he said, song]
πιτυσ (πιων) [lat. pinus, sk. pitu-darus]
pine [sk. tree]
πυρην (σπυροσ) [πυρνον, πυροσ, lit. purai, πυρ-αυστησ (αυω)]
stone of fruit [bread, wheat, winter-wheat, a moth]
τοποσ 1. (τυπτω) 2. (τεκμαρ)
1. place 2. commonplace
μασσω [lat. macero, ags. mengian, eng. mingle, lit. linksztas]
knead [lit. soft]
ανδραφαξιχ
orach (foreign) -- any plant of the genus Atriplex, esp. A. hortensis, of the goosefoot family, cultivated for use like spinach
κειω (κειμαι) 2. [lat. de-scisco, ir. scian]
go to bed 2. knife
παρθενοσ (βρενθυομαι) [got. bruths, eng. bride, ags. berstan, eng. burst, lit. brendu]
maiden [g. bride, a. burst, l. I swell]
ιουλοσ (ειροσ) [sk. valas, var] 2. (ειλυω)
down [hair, cover] 2. centipede
τερπω (τρεφω) [got. thrafstjan, lit. tarpti, sk. tarp]
satisfy [to comfort, thrive, be satisfied]
δημοσ (δαιω) 2. (δαιω)
1. land 2. fat, ("'burnt' at sacrifice")
κνοοσ [lit. knauti, sk. knu]
footfall [to mew, utter a sound]
σκανδαληθρον [lat. scando, o ir. ro-sescaind, ags. scotian, eng. shoot, scud, sk. skand]
spring [o ir. prosiluit, ags. shoot, sk. spring]
σταθευω (^ιστημι) [σταθμη, σταφυλη, σταθμοσ, σταμνοσ]
roast "set before the fire" [ line, plummet -- {Also called plumb bob. a piece of lead or some other weight attached to a line, used for determining perpendicularity, for sounding, etc.; the bob of a plumb line} , dwelling, jar]
γευω [lat. gusto, eng. choose, kiss, sk. jush
give to taste [sk. be pleased]
περαω (περα) [lat. porto, got. faran, eng. fare, ferry, ford, sk. par]
pass through, sell, [got. go, sk. carry over]
τιφη 1. 2. , τιλφη, σιλφη [lat. tippula]
1. spelt or wheat 2. water-spider
πεοσ (πισοσ) [lat. penis, o ir. al, ags. fasel, lit. pisti, coire, sk. pasas, pish]
penis [ags. seed, lit. coire, sk. penis, grind]
τερθρον, τερμα [lat. terminus, trans, ir. tar, got. thairh, eng. thrum, sk. tar]
end [ ir. through, eng. end of thread, sk. carry over or complete]
κηροσ [lat. cera, ir. ceir, lit. koris, sk. kar]
wax [ lit. honeycombe, sk. pour out]
πατοσ [lat. pons, ir. ath, o slav. pati, sk. path]
path [ir. ford, o slav. path, sk. go]
/ 128
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online