Yiddish Vocabulary 37 Flashcards

Terms Definitions
אומגעוויינטלעך
umgeveyntlekh (∙)
(adj.) unusual
זומער־פֿייגעלע
zumer-feygele (zoom'∙er-fey'∙geh∙leh)
(n.) butterfly
אָנטייל־נעמער
onteyl-nemer (∙)
(m.) participant
קושן
kushn (∙)
(v.) kiss
לעקציע
lektsye (∙)
(f.) lesson
פֿירנדיק
firndik (∙)
(adj.) leading
זשורנאַליסט
zhurnalist (∙)
(m.) journalist
ישׂראל
yisroyl (yis·roy'·l)
(n.) Israel
באַשיידען
basheyden (∙)
(adj.) modest
נידער
nider (∙)
(f.) lowland
לויז
loyz (∙)
(adj.) loose
צו
tsu (∙)
(prep.) to
אָנגעשפּאַנט
ongeshpant (on'∙geh∙shpant / oon'∙geh∙shpant)
(adj.) tense
לעפֿעלע
lefele (∙)
(n.) teaspoon
הויפּט
hoypt (∙)
(adv.) thoroughly
פּאַרוק
paruk (pa'∙rook)
(m.) wig
וווּהין
vuhin (∙)
(adv.) whereto
שלעסל
shlesl (shles'∙l)
(n.) zipper
פּאָקאָסט
pokost (poh'·kost)
(m.) varnish
אַרויף
aroyf (∙)
(adv.) up
שאַנדע
shande (shan'∙deh)
(f.) shame
דינער
diner (∙)
(m.) servant
רידל
ridl (rid'∙l)
(m.) shovel
אַנטפּלעקן
antplekn (∙)
(v.) reveal
חתימה
khsime (∙)
(.) seal
פֿאַרהייליקט
farheylikt (far∙hey'∙likt / far∙hay'∙likt)
(adj.) sanctified
קעפּעלע
kepele (kep'∙eh∙leh)
(.) sweet
חושד
khoyshed (khoy'·shed∙)
(adj.) suspicious
בשׂימעדיק
bsimedik (bsim'·eh·dik)
(adj.) spicy
קוועטשן
kvetshn (kvetsh'∙n)
(v.) squeeze
אויסטראַליע
oystralye (oy∙stral'∙yeh)
(.) Australia
אַשכּנזישן
ashkenazish (ash∙ken∙az'∙ish)
(adj.) Ashkenazic
קוים
koym (∙)
(adv.) barely
אַקטיאָר
aktyor (ak'∙tyor)
(m.) actor
מיטאַמאָליק
mitamolik (mit∙a∙mol'∙ik / mit∙a∙mool'∙ik)
(adj.) abrupt
אָפּשאַפֿן
opshafn (op'·shaf·n / oop'·shaf·n)
(v.) abolish
איבערבײַסן
iberbaysn (i'∙ber∙bays∙n / i'∙ber∙beys∙n)
(n.) breakfast
בראַסעלעט
braselet (∙)
(m) bracelet
ווײַטקייט
vaytkeyt (∙)
(f.) distance
האַרץע
hartse (∙)
(interj.) darling!
באַשרײַבונג
bashraybung (ba∙shray'∙boong / ba∙shraa'∙boong)
(f.) description
באַרײַכערן
baraykhern (∙)
(v.) enrich
גלײַכקייט
glaykheyt (∙)
(f.) eqauality
צעל
tsel (∙)
(m.) cell
שאָך
shokh (∙)
(m.) chess
היילן
heyln (hey'∙ln)
(v.) cure
היילונג
heylung (hey'∙loong)
(f.) cure
קאָניוגירן
konyugirn (kon·yoo·geer'·n)
(v.) conjugate
קיבל
kibl (kib'∙l)
(m.) pail
אָקופּאַנט
okupant (o'∙koo∙pant)
(m.) occupant
רוישנדיק
royshndik (∙)
(adj.) noisy
שטילן
shtiln (∙)
(v.) quell
קאַרטאָפֿל
kartofl (kar'∙tof'·l)
(m./f.) potato
דראַמאַטורג
dramaturg (drah·mah·toorg')
(m.) playwright
פֿאַרשאַפֿט
farshafn (far∙shaf'∙n)
(v.) procure
שלאַקסאיק
shlaksik (∙)
(adj.) precipitous
פּרעצעדענט
pretsedent (preh׳·tseh·dent)
(m.) precedent
פֿרעסער
freser (fres'∙er)
(m.) glutton
שופּ
shup (∙)
(f.) flake
פֿערציק
fertsik (fer'·tsik)
(number) forty
נקבֿה
nekeyve (neh·key'·veh)
(f.) female
גיך
gikh (∙)
(adj.) fast
פּינקטלעך
pinktlekh (∙)
(adj.) exact
קיװער
kiver (kih'·ver)
(m.) helmet
נאַר
nar (∙)
(m.) fool
גריך
grikh (∙)
(m.) Greek
אימיגראַציע
imigratsye (i·mi·grats'·yeh)
(f.) immigration
לײַען
layen (∙)
(v.) lend (to)
מיטל־עלטער
mitl-elter (∙)
(m.) Middle Ages
הויפּטזאַך
hoyptzakh (∙)
(f.) main thing
סאַראַ גרויסע אויגן
sara groyse oygn! (sa'∙ra groys'∙eh oyg'∙n)
(phrase) what!
חמשה־עשׂר בשבֿט
khomishoser bshvat (khom'∙ish∙os∙er b∙shvat)
(m.) Tu Bishvat
טעלעוויזאָר
televizor (∙)
(m.) television receiver/set
אונדז
undz (oondz / indz)
(pron.
סכום
skhum (∙)
(m.) sum total
צונעמען
tsunemen (∙)
(v.) take away
קאַפּעלע
kapele (ka'∙pel∙eh)
(n.) small hat
אײַז־ים
ayz-yam (∙)
(m.) Arctic ocean
קעגן
kegn (key'·gn)
(prep.) against; versus
אויסמאַכן
oysmakhn (∙)
(v.) amount to
טוליען
tulyen (tool'·yen)
(v.) clasp; nestle
שפּאָנקע
shponke (shpon'·keh)
(f.) cuff link
קימל
kiml (kim'∙l)
(m.) caraway (seeds)
איטלעך
itlekh (it'·lekh)
(adj. /pron.) each
דרוק
druk (∙)
(f.) printing press
סובסטאַנטיוו
substantiv (∙)
(m.) noun (grammar)
קיניגל
kinigl (kin'∙ig∙l)
(n.) rabbit; bunny
פֿערדבין
ferdbin (∙)
(f.) hornet (insect)
אויספֿירונג
oysfirung (oys'·feer·oong)
(f.) execution; performance
שולקאָלעג
shulkoleg (shool'·ko·leg / sheel'·ko·leg)
(m.) fellow student
קנאָבלברויט
knoblbroyt (knob'∙l∙broyt)
(n.) garlic bread
איבער הויפּט
iber hoypt (∙)
(adv.) mainly
חדר
kheyder (khey'∙der)
(m.) Jewish religious school
שאַל ק ה אַפֿטיקייט
shalkhaftikeyt (∙)
(f.) wickedness
במילא
bemeyle (beh∙meyl'∙eh)
(adv.) therefore; of necessity
פּלפּוּל or פּילפּול
pilpl (pil'∙pl)
(m.) subtle argumentation
משער זײַן
meshaer zayn (me∙sha'∙er zayn / me∙sha'∙er zaan)
(v.) suppose
באַרימען זיך
barimen zikh (ba·rim'·en zikh)
(v.) boast
געהאַקטע לעבער
gehakte leber (geh∙hak'∙teh leyb'∙er)
(f.) chopped liver
טאָג
tog (tog / toog)
(m.) day
אָפּשפּרעכער
opshprekher (op'∙shprekh∙er)
(m.) curse remover (male)
גלח
galekh (galokhim) (∙)
(m.) priest (non-Jewish)
פּועלן
poyeln (∙)
(v.) have one's way
אונטערהעלפֿן
unterhelfn (∙)
(v.) help (a little)
קיין מאָל נישט
keyn mol nisht (keyn mol nit / kayn mool nisht)
(adv.phrase) never
נוטה זײַן
noyte zayn (∙)
(v.) tend to
אָפּשפּילן
opshpiln (op'∙shpeel'∙n)
(v.) stage; play a trick
חייל
khayel (khayoles) (khay'∙el (khay∙ol'∙es))
(n.) army; troops
דיריגירן
dirigirn (∙)
(v.) control; conduct (an orchestra)
גאָרנישט מיט גאָרנישט
gornisht mit gornisht (gor'∙nit mit gor'∙nit / goor'∙nisht mit goor'∙nisht)
(expression) nothing with nothing
בראשית
breyshes (brey'·shes)
(m.) genesis; Book of Genesis
קערן זיך
kern zikh (∙)
(v. intrans.) turn oneself
צוריק
tsurik (tsoo'∙rik)
(adv.) again (to an original state)
גטן זיך מיט
getn zikh mit (get'∙n zikh mit)
(v.) divorce
לייגן זיך שלאָפֿן
leygn zikh shlofn (leyg'∙n zikh shlof'∙n / layg'∙n zikh shloof'∙n)
(v.) go to bed
ס'קען נישט שאַטן
s'ken nisht shatn (s'ken nisht shat'∙n)
(phrase.) It can't hurt to...
און אַ געשטאַלט
un a geshtalt (∙)
(adj. /prep. phrase) shapeless
בלאָזן פֿון זיך
blozn fun zikh (bloz'∙n foon zikh / blooz'∙n fin zikh)
(v.) put on airs
נאָר וואָס
nor vos (nor vos / noor voos)
(adv.) just now
! אַ בראָך צו דיר
a brokh tsu dir! (a brokh tsu deer)
(phrase/curse) Curse you!
בײַם
baym (= bay dem) (∙)
(prep. contraction) while; on; at the
אַ פּאָר
a por (a por / a poor)
(adv. phrase) a few
/ 122
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online