IB Swedish A1: Litterära begrepp Flashcards

Terms Definitions
Absurdism
rörelse inom dramatiken som vill framställa livet som meningslöst och obegripligt
Aforism
kortfattat och slagkraftigt uttryckt eller visdomsord
Allegori
en berättelse som i konkret form åskådliggör något mera abstrakt; en berättelse dold i en berättelse
Allitteration
ett slags rim i början av ord
Allusion
anspelning på något välkänt för att leda läsarens tankar i viss riktning
Anafor
ett ord eller en ordgrupp som upprepas i början av flera meningar eller versrader för att hamra in något och skapa rytm
Anakronism
när man placerar in en modern företeelse i ett äldre sammanhang, ofta avsiktligt för att nå en komisk effekt
Antites
tydligt formulerad motsats
Arkaism
ålderdomligt utryckssätt, använt för att skapa tidsfärg
Arketyper
för alla människor gemensamma föreställningar och symboler
Assonans
ett ofullständigt rim
Avsidesreplik
replik som inte ska uppfattas av medskådespelarna, bara publiken
Ballad
berättande dikt eller sång i allmänhet
Besjälning
när växter, djur och döda föremål ges tanke och handlingsförmåga som hos människor
Biografi
skildring av en människas liv
Blankvers
en femaktig, jambisk, orimmad vers; versmåttet i bl a Shakespeares dramer
Centrallyrik
lyrik som inte är berättande eller ger yttre verklighetsbeskrivning utan är ett direkt uttryck för författarens känsla och stämning
Daktyl
versfot med en betonad och två obetonade stavelser
Dialog
det återgivna samtalet mellan personer i ett drama, en roman, en roman eller en novell
Dokumentär
bok eller film som bygger på faktiska händelser
Elegi
ursprungligen dikt med versmåttet distikon. Kom sedan att beteckna klagosång över en avliden eller vemodig dikt i allmänhet
Epik
berättande diktning, en av litteraturens huvudgenrer vid sidan av lyrik och dramatik
Epilog
efterskrift i bok eller efterspel i teaterstycke som talar om "vad som hände sedan"
Essä
vetenskaplig uppsats i konstnärlig form
Eufemism
förskönade omskrivning av något obehagligt eller negativt
Exposition
presentation av en förhistoria eller av personerna i början av ett drama eller en roman
Expressionism
riktning inom konst och litteratur som främst vill gestalta människans subjektiva känslor och upplevelser
Fabel
huvudhandling i ett drama eller en roman
Fars
teaterstycke med situationskomik, särskilt populär i Frankrike under medeltiden.
Fiktionslitteratur
en synonym till skönlitteratur; uppdiktade händelser och människor i motsats till inom facklitteraturen
Futurism
modernistisk riktning inom konst och litteratur som förhärligar våldet och maskinen
Genre
art av litteratur, t ex novell, komedi, centrallyrik, dokumentär etc
Hexameter
varje rad har sex versfötter med omväxlande daktyler och trokéer
Hyberbol
överdrift
Inre monolog
ett försök att direkt återge outtalade tankar och ett medvetandeflöde med alla associationer
Ironi
dolt hån; när man säger en sak men menar tvärtom
Jamb
versfot bestående av en obetonad och en betonadstavelse
Katharsis
rening som åskådarens genomgår efter att i en tragedi ha upplevt fruktan och medlidande
Klassiker
ett litterärt verk som läses eller spelas långt efter sin tillkomst och är så allmängiltigt att det kan ge varje nytt århundrades public något
Komedi
ursprunligen drama med lyckligt slut; numera oftast ett skådespelmed humoristisk prägel
Krönika
historisk framställning med händelserna i tidsföljd
Ledmotiv
motiv som återkommer i en roman och symboliserar t ex personer eller sinnesstämningar
Liknelse
ett medel att ge åskådlighet eller ange egenskaper
Litotes
underdrift, brukar också kallas understatement
Lyrik
ursprungligen sånger till ackopanjemang av lyra. NU med vidare innebörd: litteratur som är personlig, uttrycker känslor och stämningar och använder ord och rytmer som kan överföra känslorna och stämningarna till läsaren/lyssnaren
Lärodikt
dikt som vill ge läsaren/lyssnaren kunskaper.
Läsardikt
läsarens tolkning av ett litterärt verk; behöver inte överensstämma med den innebörd som författaren lagt in
Memoar
berättelse ur författarens eget liv, där ibland samtidshändelser spelar en viktig roll
Metafor
konkretiserande och berikande sammanställning av två helt olika företeelser
Monolog
replik som innebär att skådespelaren talar till sig själv eller tänker högt
Motiv
typisk handlingsschema i litteraturen
Myt
berättelse som vill förklara något, t ex jordens skapelse eller gamla religiösa kulthandlingar
Naturalism
litterär riktning där författaren vill arbeta som en undersökande och experimenterande naturvetenskapsman. Viktig i slutat av 1800-talet men lever kvar än idag
Novell
kort prosaberättelse som behandlar en avgränsad episod
Nyckelroman
roman är personer ur verkliga livet får figurera under täcknamn
Nyklassicism
period i konst och litteratur i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, då man söker återskapa i synnerhet den grekiska antiken kultur- och människosyn
Ode
högstämd dikt, ofta hyllning till egenskap
Omkväde
refräng
Pamflett
stridskrigt, ofta med personliga angrepp
Paradox
skenbart motsägelsefull eller orimlig sats, som vid närmare eftertanke visar sig innehålla en djupare sanning
Parallellhandling
en handling som läser jämsides med huvudhandlingen i en roman eller film
Parodi
en förlöjligande eller en mera oskyldigt munter imitation av en förebild
Pastisch
stilimitation som inte har något parodiskt sufte
Pastoral
skildring av livet på lander, ofta förskönat
Peripeti
vändpunkt i ett drama
/ 65
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online