Gaeilge A1 TEG 1-14 Flashcards

Tá sé
Terms Definitions
Dia duit.

Dia is Muire duit.
Hello [God to you]

Response to Hello
[God and his Mother to you]
Cad é mar atá tú?
Cén chaoi a bhfuil tú?
Conas tá tú?
How are you?

Regional versions U C M
Go maith,
go raibh maith agat.
Agus tú féin?
Go breá.
Good,
thanks.
And you?
Fine.
An bhfuil tú go maith?
Tá. Tá mé go breá,
go raibh maith agat.
Are you well?
Yes. I'm fine,
thanks.
Liam is ainm dom.
Is mise Síle.

Tá sé go deas bualadh leat.
My name is Liam.
I'm Sheila.

Nice to meet you
Cad is ainm duit? 1
C’ainm atá ort? 2
Cén t-ainm atá ort? 3
What's your name?
[What's the name to you? 1
What name is on you? 2
What's the name on you? 3]
Cad is ainm duitse?
C’ainm atá ortsa?
Cén t-ainm atá ortsa?
What's YOUR name?
same as above but -se/-sa ending emphasizes the word.
but with emphasis -
( voice doesn't change)
Cad é d’uimhir theileafóin?
A náid a hocht a seacht, a trí a cúig a haon, a dó, a ceathair a sé, a naoi
What's your phone number?
0873512469
Seo é Liam.
Seo í Aoife.
Seo iad Síle agus Eoghan.
This is Liam.
This is Aoife.
These are Sile and Eoghan.
Slán leat.
Slán agat.
Slán
Slán go fóill . . .
So long (to one who's leaving)
(to one who's staying)
(or just Slán if you're not sure)
Bye for now . . .
mé MISE
liom LIOMSA
dom DOMSA
orm ORMSA
I / me emphatic: I ME!
with me with ME
to me to ME!
on me on ME!
tú TUSA
leat LEATSA
duit DUITSE
ort ORTSA
you stressed: YOU!
with you with YOU!
to you to YOU!
on you on YOU!
sé SEISEAN
leis

air
he /him HE/HIM
with him
for him
on him
sí SISE
léi
di
uirthi
she/ her SHE/HER
with her
to her
on her
muid MUIDNE
linn LINNE
dúinn DÚINNE
orainn ORAINNE
we/us WE/US
with us
to us
on us
sibh SIBHSE
libh +SE
daoibh
oraibh
you (more than one you)
with you+ YOU!
to you+
on you+
siad SIADSAN
leo +SAN
dóibh
orthu
they/them THEY/THEM
with them
to them
on them
Cé as tú? Cé as tú FÉIN?
Cad as duit?Cad as duitFÉIN?
(Is) as an Spáinn mé/dom.
Is Sasanach mé.
Where are you from? YOU
(FÉIN = yourself & stresses )
I'm from Spain.
I'm English.
Cá bhfuil tú i do chónaí?/
(Tá mé i mo chónaí) i gCorcaigh.
Is Éireannach mé.
Where do you live?
I live in Cork.
I'm Irish.
An Spáinneach tú?
Is ea/Ní hea, ach Iodálach.
Are you Spanish?
I am/I'm not, but Italian.
Cén seoladh atá agat?

21 Bóthar na Carraige.
What's your address?

21 Rock Road.
Cá bhfuil sé sin?
I gCorcaigh.
In aice le Sligeach.
Gar do Luimneach.
Where's that?
In Cork.
Near Sligo.
Close to Limerick.
Cúpla míle ó Dhoire.

An bhfuil áiseanna maithe sa cheantar?
Couple of miles from Derry.

Are there good facilities in the area?
Tá siopaí, scoil agus oifig phoist ann.
An bhfuil linn snámha ann?
Tá/Níl.
There are shops, a school and a post office.
Is there a pool?
Yes/No.
(Is) as Baile Átha Cliath mé.

i mBaile Átha Cliath.
I'm from Dublin

in Dublin
(i causes úrú or eclipsis)
(mo chónaí)
Tá sé gar do Luimneach.
Tá sé in aice le Gaillimh.
Tá sé cúpla míle ó Dhoire.
(my home)
It's close to Limerick.
It's near Galway.
It's a couple of miles frm Derry
An bhfuil…?

Cá bhfuil…?
mo, do
Is? (The question form of the bí or to be word)
Where is?
my, your
sráidbhaile baile
cathair contae
faoin tuath
cois farraige
village town
city county
in the country
by the sea side
siopa(í) banc ollmhargadh
scoil oifig (an) Phoist
teach (tithe) tábhairne
óstán linn snámha
shop(s) bank supermarket
school office (Post Office)
pub (pubs)/ tavern house(s)
hotel pool
Is Iodálach mé. Éireannach
Sasanach Meiriceánach
Francach Spáinneach
Gearmánach Ceannadach
I'm Italian. Irish
English American
French Spanish
German Canadian
Tá mé [Níl mé] pósta.
Tá mé singil.
Tá mé scartha.
Tá mé colscartha.
I'm {I'm not] married.
I'm single.
I'm separated.
I'm divorced.
Is baintreach (baintreach fir) mé.
An bhfuil tú pósta?
Tá/Níl.
I'm a widow (widower).
Are you married?
Yes/No.
An bhfuil tusa/tú féin pósta?
Níl. Tá mé singil.
Tá clann/páistí agam.
Níl páistí ar bith againn.
Are YOU married? ; )
No. I'm single.
I have children.
I don't have any children.
Tá mé ag súil le páiste.
Tá muid ag súil le páiste.

An bhfuil páistí agat?
I'm/
We're expecting a child.

Do you have children?
An bhfuil clann agat? Tá.

Cé mhéad páiste atá agat?
Beirt.
Do you have children? Yep.

How many kids do you have?Two ('duo' numbers for people)
Cé mhéad deartháir atá agat?
Triúr.
Cé mhéad deirfiúr atá agat?
Ceathrar.
How many brothers?
Three.
How many sisters d'ya have?
Four.
Seo é mo mhac Tomás.
Seo í m’iníon Deirdre.

Seo iad mo thuismitheoirí.
This is my son Thomas.
This is my daughter Deirdre.

Here are my parents.
An bhfuil aithne agat ar mo dheartháir?
An bhfuil aithne agat ar mo dheirfiúr?
Do you know my brother?

Do you know my sister?
duine beirt triúir ceathrar
cúigear seisear seachtar
ochtar naonar deichniúr
1 person 2, 3, 4 people
5, 6, 7 8, 9, 10 people
not unlike solo, duo, trio, but always used for people
mac mo mhac do mhac
iníon m'iníon d'iníon
son...myson...your son
daughter...my daughter... your
daughter
fear céile m'fhear céile
bean chéile mo bhean chéile
athair m'athair
máthair mo mháthair
husband my husband
wife my wife
father my father
mother my mother
Cistin
Seomra suí
Cé mhéad seomra codlata sa teach/atá ann? Trí cinn.
Kitchen
Sitting room
How many bedrooms are in the house/are there? 3 of them
Tábla/bord
Cathaoir
Cuisneoir
Sorn
Table
Chair
Fridge
Oven
Cá bhfuil tú ag fanacht?
Tá mé ag roinnt árasáin le cara liom.
Tá mé ag roinnt tí le triúr eile.
Where are you staying?
I'm sharing a flat with a friend of mine.
I'm sharing with three others.
Tá mé i mo chónaí i m’aonar/ liom féin.
An bhfuil sé daor? Níl sé ródhaor; trí chéad euro sa mhí.
I live alone/by myself.
Is it dear?
It's not too dear. €300 a month.
Tá sé daor go leor – cúig chéad sa mhí.
An maith leat é?
Is maith. Tá sé ciúin.
It's dear enough, €500 a month.
Do you like it?
Yes. (do like) It's quiet.
Tá sé ceart go leor.
Ní maith.
Ní réitím go maith leis na daoine eile.
It's ok.
No. (don't like)
I don't get on with the other people.
Cá bhfuil an leithreas, le do thoil?
An chéad doras ar dheis.
Tá sé ansin ar chlé.
Where is the toilet, please?
The first door to the right.
It's there to the left.
an seomra suí
an seomra codlata
an halla
an chistin
the sitting room
the bedroom
the hall
the kitchen
an seomra folctha
an leithreas
cathaoir/cathaoireacha
tolg
the bathroom
the toilet
chair/chairs
couch
leaba
cuisneoir
sorn
teach teach dhá stór
bed
fridge
oven
house 2 story house
doras
fuinneog
thuas staighre
thíos staighre
door
window
upstairs
downstairs
an tábla
an chathaoir
dhá sheomra
trí sheomra
the table
the chair
two rooms
three rooms
an chéad doras
ceann amháin
dhá cheann
trí cinn
the first doors
one of them (ceann = head)
two of them
three of them
Cad é/Céard a dhéanann tú nuair a bhíonn am saor agat?
Imrím galf. Téim ag snámh.
Féachaim ar an teilifís.
What do you do when you have free time?
I play golf. I go swimming.
I watch TV.
Éistim le ceol.
Téim go dtí an phictiúrlann.
An imríonn tú leadóg?
Imrím/Ní imrím.
I listen to music.
I go to the movies
Do you play tennis?
Yes/No. (I play/I don't play)
An dtéann tú go dtí an phictiúrlann? Téim/Ní théim.
An maith leat ceol traidisiúnta?
Do you go to the movies?
Yes/No (I go/ I don't go.)
Do you like traditional music?
An maith leat spórt?
Is maith/Ní maith.
Is breá liom é. Is fuath liom é.
Is fuath liom spórt.
Do you like sports?
Yes/No (like/don't like)
I love it.I hate it.
I hate sports.
Níl suim dá laghad agam sa cheol traidisiúnta. Ní maith liom dul go tithe tábhairne. Imrím leadóg Dé Máirt.
I have no interest at all in traditional music.I don't like going to pubs.
I play tennis on Tuesday.
Téim ag siúl i gcónaí Dé Domhnaigh.
Téim chuig ceolchoirm go minic Dé hAoine.
I always go walking on Sunday
I often go to concerts on Friday.
An imríonn tú leadóg?
Imrím/Ní imrím.
Is fuath liom spórt.
Sa pheil
Do you play tennis?
Yes/No (I play/don't play)
I hate sports.
football
go minic
anois is arís
i gcónaí
often
now and then
always
amharclann
pictiúrlann
an teach tábhairne
téigh chuig/go dtí …
theatre
cinema
the pub
go to
dráma
scannán
ceolchoirm
féach ar … an teilifís
drama
film
concert
look at ... the TV
éist le … an raidió
clár
nuacht
scannán
listen to ... the radio
program
news
movie
ceol
seinn
amhrán
can
play (an instrument)
a song
sing
spórt (snámh, leadóg, galf, rugbaí, siúl, peil, iomáint, sacar)
sports (swimming, tennis, golf
rugby, walking, football, hurling, soccer)
imir
féach ar
bain/buaigh
look at
win
Dé Luain
Dé Máirt
Dé Céadaoin
Déardaoin
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Dé hAoine
Dé Sathairn
Dé Domhnaigh
ag an deireadh seachtaine
Friday
Saturday
Sunday
at the weekend
Cén t-am atá sé?
(Tá sé) a dó a chlog.
Éirím ar a seacht a chlog.
Tagaim abhaile ar a sé a chlog
What time is it?
(It's) two o'clock
I get up at seven o'clock.
I come home at six o'clock.
Cén t-am a théann tú/tusa ag obair? Tosaím ag obair ar a naoi. Ithim mo dhinnéar idir a seacht agus a hocht.
What time do you/YOU go to work?
I start work at nine.
I eat my dinner between 7 & 8.
Casaim le cairde sa tráthnóna.
An éiríonn tú go luath?
Éirím/Ní éirím.
An mbíonn tú sa bhaile go luath? Bím/Ní bhím.
Do you get up early?
Yes/No (I get up/I don't get up)
Do you (tend to be) at home early. Yes/No. (I do/don't)
éirím, ithim, ólaim, téim, déanaim…
An dtéann tú?
Téim/Ní théim
I get up, eat, drink, go, do ...
Do you go?
Yes/No (I go/I don't go)
An éiríonn tú…?
Éirím/Ní éirím.
(ag/ar) a haon a chlog
a dó a chlog…
Do you get up . ..?
Yes/No ( I do/don't)
(at) one o'clock
two o'clock
leathuair tar éis/i ndiaidh
ceathrú chun/go dtí
ar cheathrú go dtí a trí
half past
quarter to
at quarter to three
bricfeasta
lón (béilí)
dinnéar
(sos) tae (sos) caife
breakfast
lunch (meals)
dinner
tea break coffee break
obair/scoil/siopadóireacht… Caitheamh aimsire.
de ghnáth anois is arís
go minic idir
work/school/shopping
hobbies
normally now and again
often between
An bhfuil clóscríobh agat?
An bhfuil ceol agat?
An bhfuil Fraincis agat?
Tá mé ag foghlaim.
Can you type? (is the skill at you) Are you musical?
Do you speak (have) French?
I'm learning.
Tá mé cuibheasach/measartha/réasúnta maith.
Níl mé rómhaith.
Tá sé furasta/éasca.
I'm ok/reasonably good.
I'm not too good.
It's easy.
Tá sé furasta go leor.
Tá sé an-deacair.
Tá sé ródheacair.
Conas atá ag éirí leat?
It's easy enough.
It's very hard.
It's too hard.
How are you getting on?
Tá ag éirí go maith liom.
Maith go leor.
Níl ag éirí go rómhaith liom.Cé mhéad teanga atá agat?
I'm doing pretty well.
Good enough.
I'm not doing to well.
How many languages have you?
Trí cinn – Fraincis, Béarla agus Gaeilge. Tá mé líofa.
Tá Fraincis líofa agam.
Tá mé measartha maith.
Three of them -- French, English and Irish.
I'm fluent. I've fluent French.
I'm pretty /reasonably good.
Níl agam ach beagán Gearmáinise.
Tá brón orm. Ní thuigim.
Gabh mo leithscéal,
I only have a little bit of German.
I'm sorry. I don't understand
Excuse me,
an féidir leat é sin a rá arís, le do thoil?
Cad é a chiallaíonn …?
An bhféadfá é sin a litriú?
could you say that again, please?
What does ... mean?
Could you spell that?
Gabh mo leithscéal, ach
an bhféadfá labhairt níos moille, le do thoil?
Excuse me, but

could you speak more slowly, please?
An bhfuil clóscríobh/snámh agat? Tá/Níl.
Níl clóscríobh/snámh rómhaith agam.
agam.
Can you type/swim? Yes/No
I can't type/swim very well
Tá sé an-deacair. Níl sé furasta/éasca Níl sé deacair.
ceann amháin dhá cheann
sé cinn
It's very hard.
It's not easy.
It's not hard.
one of them two of them
six of them
Fraincis Gearmáinis Spáinnis
Iodáilis Béarla Sínis, Rúisís
An bhfuil...agat? Tá/Níl
Tá...agam. Níl ... agam.
French German Spanish
Italian English ChineseRussian
Do you have/speak... Y/N
I do/have.... I don't have...
seinm ceol(an giotár,an pianó,
an fheadóg stáin) go maith, go
cuibheasach/measartha/
réasúnta, go han-mhaith
I play music( the guitar, the piano,the tin whistle) well
reasonably well
very well
Cén obair a dhéanann tú?
Cén post atá agat?
Is tiománaí bus mé.
Cén obair a dhéanann tú féin?
What work do you do?
What job do you have?
I'm a busdriver. What work do YOU do?
Cén post atá agatsa?
Cén áit a bhfuil tú ag obair?
Tá mé ag obair i monarcha
Tá mé féinfhostaithe.
What job do YOU have?
Where (What place) are you working? I'm working in a factory. I'm self-employed.
Tá mé dífhostaithe.
An maith leat do phost?
Is maith/Ní maith.
Ní maith liom ar chor ar bith é.
I'm unemployed.
Do you like your job? Yes/No
(like/don't like)
I don't like it at all.
Tá sé ceart go leor.
An siúinéir tú? Is ea/Ní hea. Ní hea – is tiománaí mé. Ní hea – múinteoir atá ionam.
It's ok.
Are you a carpenter? Y/N
No -- I'm a driver. No -- I'm a teacher (it's a teacher in me)
Is post lánaimseartha/páirt-aimseartha é. Is post sealadach/buan é. An post lánaimseartha é? Is ea/Ní hea.
It's a full/part time job. It's a temporary/permanent job.
Is it a full time job?
Yes/No (it is, it isn't)
Cad iad na huaireanta a oibríonn tú? Oibrím gach lá óna hocht go dtí a cúig.
Tá an tuarastal/pá go holc.
What are the hours that you work? I work every day from eight to five.
The salary/pay is terrible.
Cén áit a bhfuil tú ag obair?
I dteach tábhairne, in oifig, in óstán, i mbialann, i scoil, i siopa, in ospidéal/in otharlann
monarcha
Where are you working?
In a pub, in an ofice, In a hotel, In a restaurant, in a school, in a shop, in a hospital
An siúinéir tú?
Is mé.
IS is the verb to be, when be means =
Are you a carpenter?
I am.
An dochtúir atá ionat?
Níl. Altra/banaltra atá ionam.
Is it a doctor that's in you?
No. It's a nurse that's in me. Sounds more poetic, but a good way to avoid using 'IS'
rúnaí, tiománaí, múinteoir,
freastalaí, meicneoir, tógálaí
cúntóir siopa, mac léinn
secretary, driver, teacher, waiter, mechanic, builder, shop assistant, student . . .
Tá tart orm.
Tá ocras orm.
(Cupán) tae (Gloine) bainne
Pionta beorach Arán
I'm thirsty (thirst is on me)
I'm hungry (hunger is on me)
(cup) of tea (glass) of milk
pint of beer bread
Ithim gach cineál bia.
Ní ithim feoil.
Ólaim fíon dearg.
An itheann tú iasc?
I eat every kind of food.
I don't eat meat.
I drink red wine.
Do you eat fish?
An ólann tú uisce beatha?
Ní maith liom iasc.
Is breá liom glasraí.
Caife dubh, le do thoil.
Do you drink whiskey?
I don't like fish.
I love vegetables.
Black coffee, please.
Gloine bainne, le do thoil.
An t-iasc, le do thoil.
Cé mhéad sin?
Trí euro, le do thoil.
Glass of milk, please.
The fish, please.
How much for that?
Three euro, please.
An bille, le do thoil.
Ar mhaith leat deoch?
Ar mhaith leat ... ?
Ba mhaith, le do thoil.
Níor mhaith, go raibh maith agat.
Would you like ...
Yes please. (would like)
No, thanks. (wouldn't like)
arán im feoil glasraí iasc prátaí
rís siúcra (cupán) caife (gloine) uisce gloine beorach/ uisce beatha fíon bia deoch
rice, sugar, a cup of coffee, a glass of water, a glass of beer, whiskey, wine, food drink
biachlár an chéad chúrsa
an príomhchúrsa milseog
an bille
Níl mé ag mothú go maith.
menu, the first course,
the main course, dessert,
the bill
I'm not feeling well.
Tá mé tinn.
Cad é atá ort?
Tá tinneas cinn orm.
Tá pian i mo bholg.
I'm sick.
What's wrong with you?
I've got a headache.
I've a pain in my stomach.
Is mór an trua sin, A chréatúir!
An bhfuil tú níos fearr? Tá, go raibh maith agat. Ghortaigh mé mo chos. Tá mé tuirseach.
That's a big pity.Poor creature!
Are you better?Yes, thanks.
I hurt my foot.
I'm tired.
Tá mé níos fearr anois.
Níl, tá mé níos measa.
Bhí mé ag an dochtúir.
Bhí mé san otharlann.
I'm better now.
No, I'm wose
I was at the doctor's
I was in the hospital.
níos measa/ níos fearr
Ghortaigh mé… Bhris mé…
Leon mé… mo lámh do chos
cluas, súil, ceann, srón (gaosán)
worse/better
I hurt, I broke, I wounded
my hand... your foot...
ear, eye, head, nose
muineál,sciathán,cos,bolg,
lámh, méar, glúin
neck, arm, foot, stomach,
hand, finger, knee
tinneas cinn, slaghdán, scornach thinn/sceadamán nimhneach casachtach
tinneas fiacaile/déideadh
headache, cold,
sore throat
cough
toothache
Geansaí Bríste
Cén dath atá air?
(Dath) dearg.
Tá an geansaí sin go deas.
Sweater/Jumper Trousers
What color is it?
(color) red
That shirt is nice.
Tá an sciorta seo rómhór.
Is maith liom an bríste dearg.
An maith leat an sciorta seo?
Is maith.
This skirt is too bit.
I like the red trousers.
Do you like this skirt?
Yes (like.)
Is breá liom é.
Ní maith liom in aon chor é.
Cé acu ceann? An ceann dearg. An ceann seo.
I really like it.
I don't like it at all.
Which one.The red one.
This one.
Cé mhéad atá ar an léine sin?
Tríocha Euro. deich euro, fiche euro… céad euro
seo, sin
How much is that shirt?
Thirty euro. ten euro, twenty €
a hundred euro
this, that
léine bhuí bróga dubha

Is geansaí deas é. Tá sé an-deas/rómhór/ró-éadrom.
yellow shirt black shoes
[It = nice sweater]
It's a nice sweater. It's very nice/too big/ too light.
geansaí sciorta
bríste bróga gúna
léine cóta culaith
fo-éadaí stocaí
shirt skirt
trousers shoes dress
shirt coat suit
underwear socks
dubh glas
bán dath oráiste
dearg gorm
buí donn
black green
white orange
red blue
yellow brown
saor daor
beag mór
éadrom dorcha
deas
free/cheap dear
small big
light dark
nice
Ar fhan tú riamh i gcarbhán ?
ar fhan..? d’fhan, níor fhan
Níor fhan mé i mbrú.
D'fhan mé in árasán.
Did you ever stay in a caravan?
Did (you) stay?Yes/No.
I didn't stay in a hostel.
I stayed in an apartment/flat.
An raibh tú riamh ....i Sasana?
i Meiriceá, i gCeanada,
sa Fhrainc, sa Spáinn
Bhí. Ní raibh. Ní raibh me ann.
Were you ever in ... England
America Canada France
Spain? Yes/No (was/wasn't)
I wasn't there.
Ar thaitin an turas leat?
Ar thaitin an turas leat?
Ar thaitin..?
thaitin, níor thaitin
Níor thaitin an turas liom.
Did you enjoy the trip?
[Did it shine with you]
Did you enjoy? Yes/No.
I didn't enjoy the trip.
Ar ith tú paella sa Spáinn?
Ar ól tú fíon sa Fhrainc?
D'ith. Níor ith. D'ól. Níor Ól.
Níor ith mé aon rud.
Did you eat paella in Spain?
Did you drink wine in France?
Y/N ate/didn't eat;Y/N drank/didn't drink. I didn't eat anyting
Bhí na daoine deas cairdiúil
Bhí an bia daor.
Ach ní raibh an deoch saor
san Iodáil
The people were nice& friendly.
The food was dear.
But the drink wasn't cheap.
in Italy.
Bhí an aimsir an-fhliuch.
Ní raibh sé róthe, fuar, te
fliuch,scamallach, ag cur sneachta (go trom)
The weather was very wet.
It wasn't too hot, cold, hot,
wet, cloudy, snowing (heavily)
téigh lean imigh… nigh
Nígí bhur n-aghaidh.
D’aghaidh/bhur n-aghaidh
bí déan ith glan tar suigh
go follow go away... wash
wash your faces
your face/your faces
be do/make eat clean come sit
fan dún/druid oscail coimhéad
wait/stay close open keep
mí: Ar fhan sibh ann ar feadh míosa? Níor fhan.
coicís: d'fhan muid ann ar feadh coicíse.
month: Did you stay there for [the space of a] month? No.
fortnight: We stayed there for [the space of a] fortnight.
An mbeidh tú saor san oíche amárach?
Beidh. Cén fáth?
Ní bheidh. Tá mé ag obair.
Will you be free tomorrow night?
Yes. Why?
No. I'm working.
Tá breithlá ag Seán.
Tá cóisir ag Bernie.
Tá Pól ag pósadh.
Cén uair?/Cathain?
It's Sean's birthday.
Bernie's having a party.
Paul is getting married.
What time? When?
Meán Fómhair seo chugainn.
Dé Sathairn seo chugainn.
Dé Domhnaigh ar a hocht.
Ar mhaith leat dul liom?
This September
Next Saturday
Sunday at eight.
Would you like to go with me?
Ar mhaith leat dul go dtí an phictiúrlann? Ba bhreá liom. Ba bhreá liom, ach tá mé ag obair. Tá brón orm.
Would you like to go to the cinema? I'd love to.
I'd love to, but I'm working.
I'm sorry.
Cén t-am a gcasfaimid le chéile? Timpeall a hocht. Cén áit a mbuailfidh mé leat?Taobh amuigh den phictiúrlann.
When will we meet together?
About eight.
Where will I meet you?
Outside the movie theatre.
cóisir bainis/pósadh
breithlá scannán
dráma seisiún ceoil
ceolchoirm sa chaife nua sin
party wedding/marraige
birthday film
drama music session
concert that new café
An mbeidh tú.. ag an dráma?
Beidh/Ní bheidh.
Ní bheidh.
Beidh mé ag an seisiún ceoil.
Will you be at ... the drama?
Yes/No (will/won't)
I won't. I'll be at the music session.
Eanáir Feabhra Márta Aibreán
Bealtaine Meitheamh Iúil Lúnasa Meán Fómhair Nollaig Deireadh Fómhair Samhain
January Feb March April
May June July
August September December
October, November
/ 138
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online