Japanese sentence examples Flashcards

Terms Definitions
Watashi wa Suzuki Yota desu
I am Yota Suzuki
Nihon-jin desu
I am Japanese.
Watashi wa kookoo-sei desu
I am a high school student.
Waatamanu-san wa daigakuin-sei desu
Mr. Waterman is a graduate student.(daigakuin=graduate school)
Rassoru-san wa daigaku-sei desu
Mr. Russell is a college student.
Anata wa Amerika-jin desu ka.
Are you an American?
Anata wa Nihon-jin desu ka.
Are you Japanese?
Anata wa Suzuki-san desu ka.
Are you Mr. Suzuki?
Otomo-dachi mo kookoo-sei desu ka.
Is your friend also a high school student?
Kore ha momo desu
This is a peach
Kore ha momo de ha arimasen
This is not a peach
Kore ha Watashi no hon desu
This is my book
Watashi ha toukyou he ikimasu
I go to Tokyo.
Watashi ha kurumawo kaimashita
I bought a car.
Watashi ha tomodatini aimashita
I met a companion
Kore ha yasui desu
This is easy
Kore ha zyoubu desu
This is a small shrine (in a temple)
Kore ha ikura desu ka
This is/costs how much?
Nani ga ii desu ka
What is that?
Itsu kimashita ka
When did ( implied subject ) come?
Kinosita ni dare ga imasu ka
Who is flagged by?
Tanaka-san ha kurudesyou ka
Is Mr Tanaka coming/arriving?
Ima tegami wo kaite imasu
Soon ( I ) am buying a letter
Anohito a atamaga?ii
She is the occasional oh wow
Mouitido itte kudasai
Innocence saying please (keep it clean!)
Den wa shite kara ikimasu
So it is it goes from my [te]
Tenpura ha tabeta i desu
Tenpura is good eating
Naniwotabetemo kekkoudesu
It is also good for the blood circulation.
Osake wo non de ha ikemasen
Avoiding it is with it cannot go
Yukkuri hanahsita hougaii
The person who releases slowly is good
Wasurenaide kudasai
Please do not forget
Yomeba wakarimasu
If you read,you understand
Tabe o wattara dekakemasu
I go out to eat.
Anata nara doushimasu ka
If you read,you understand
Anohitoha kitari konakattari simasu
That one does not come and/or does not come
Amenihurarete undoukaiha dekimasendesita
Being shaken in the rain, or the [u] it is how, it was not possible
Tanaka-san wa wakarimasen deshita
Mr Tanaka did not understand
Kore ha tomodatini kashite moraimashita
Even also in this had doing
Kono hon wo yondakotoga arimasuka
Have you read this?
Kore wa hon desu ka.
Is this a book?
Yokohama e ikimasu.
I am going to Yokohama
Yokohama e ikimasu ka
Are you going to Yokohama?
Jidoosha de ikimasu.
I will go by automobile.
Anata no hon desu.
The book is yours.
Watakushi wa hon wo yomimasu.
I will read the book.
Watakushi no hon desu.
It is my book.
Neko wa kirei desu.
The cat is pretty.
Hige wo surimasu.
I am going to shave.
Kyo wa hige wo surimashita ka.
Did you shave today?
Hige wo suritai desu.
I would like to shave.
Ima, hige wo suritai desu.
I would like to shave now.
Ano hanaya wa takai desu.
That florist (flower shop) is expensive.
Ano mise wa takai desu.
That shop is expensive.
Ano mise de nani wo utte imasu ka?
What does that shop sell?
niku desu
It is meat
nikuyadesu
It is (a) butcher shop
kudamono desu
It is a fruit shop.
yao desu
(It/they) is/are vegetable(s)
yaoya desu
It is a vegetable shop.
Ishi wa chisai desu.
The stone is small.
honya desu.
It is a book store.
Hontoo desu.
It is true.
Hontoo de wa arimasen.
It is not true.
Hontoo de wa arimasen deshita.
It wasn't true.
Anata ga watakushi no tomodachi desu.
You are my friend.
anata no yonomoshiroi desu
Your book is interesting.
Hon wa chisai desu.
The book is small.
Kodomo wa chisai desu.
The child is small.
O-hitori de irashaimasu ka
Are you going alone?
Hitori de soko e yukikashita.
I went there alone.
benkyou suru deshou
( I ) will probably study.
Densha de kuru deshou
( He ) will probably come by train.
Hirugohan o taberu deshou
( I ) will probably eat lunch.
Gakkou e iku deshou
( I ) will probably go to school.
Kare no yomu hon wa omoshiroi
The books that he reads are interesting.
Densha de kitta kito wa tomodachi desu
The one who came by train is my friend.
Piza o tabe ni ikimasen ka
Would you like to get some pizza (to eat).
/ 77
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online