Greek verbs 2 Flashcards

Terms Definitions
κοιτάζα
looking
εδεσα
tied
αγάπησα
loved
ανησυχούσα
worried
έτρεξα
ran
γράφω
to write
χωριζο
are divided
I read
διαβάζω
νικωσι(ν)
they win
ἔφασαν
they said
Οικεω
I live
Μενω
I delay
Μιλάω
to speak
να ακολουθώ
to follow
πρόλαβα
i did manage
λαμβάνω, λήψομαι
take, seize
warten
περιμένω, περίμενα, θα περιμένω
εχω
to have (present)
πεμψω
to send (future)
σχήσω
have, hold (alt.)
I am
εἰμί, ἐσομαι
Ακούω
to hear, listen
Δίνω
to give, hand
λέγω
to say, speak, mean
ειχα χτυπήσει
I got hit
ενικωμεθα
imperfect indicative middle.passive 1st pl.
finden
βρίσκω, βρήκα, θα βρω
nehmen
παίρνω, πήρα, θα πάρω
kommen
έρχομαι, ήρθα, θα έρθω
I shout
βοάω, βοήσομαι, ἐβόησα
I work
πονέω, πονήσω, ἐπόνησα
Μπαίνω
to enter, come in
Sacrifice
θύ̅ω, θύ̅σω, ἔθῡσα, τέθυκα, τέθυμαι, ἐτύθην
νικωνται
present indicative middle.passive 3rd pl.
νικωμαι
present subjunctive middle/passive 1st sing.
wohnen, bleiben
μένω, έμεινα, θα μείνω
I watch, view
θεωρέω, θεωρήσω, ἐθεώρησα
Appoint, station
τάττω, τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθην
I take, seize, conquer
αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον (ἑλεῖν), ..., ..., ᾑρέθην
I pass over, cross (+____)
διαβαίνω, διαβήσομαι, διέβην (+acc.)
I rule
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ..., ..., ἤρχθην
I save, protect
σῴζω, σώσω, ἔσωσα, ..., ..., ἐσώθην
I put, I place
τίθημι, θησω, ἔθηκα, ..., ..., ἐτέθην
I fall in, fall upon, attack (+____)
ἐμπίπτω, ἐμπεσοῦμαι, ἐμπέσον (+dat.)
I pity, I have pity on something
οἰκτίρω, οἰτιρῶ, ᾤκτιρα
κοιτάζω
look
φεύγω
leave
καταλάβαινα
understanding
έφτασα
got
βασανίσα
tortured
ταιριάσα
matched
λείπω
to leave
βγήκα
I went
I want
θέλω
νικα(ι)ς
you win
εἶναι
to be
Καθιζει
he/she/it sleeps
Ρωτάω
to ask
Είμαι
to be
Στέλνω
to send
Βάφω
to dye
Βρίσκω
to find
Κλείνω
to close
να ακολουθησω
be followed
να σηκώνω
to raise
πρόσεχα
I was watching
βάλλω, βαλω
throw, hit
feiern
γιορτάζω, γιόρτασα, θα γιορτάσω
πειθω
to persuade (present)
επεμψσα
to send (imperfect)
ἔφη
he said, replied
I kill
ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα
Μπορεί
it is possible
Αρέσω
to be liked
παύω
to stop; mid. cease
ειχα χώρισει
I got divorced
ενικω
imperfect indicative middle.passive 2nd sing.
sich befinden
βρίσκομαι, βρέθηκα, θα βρεθώ
vergessen
ξεχνάω, ξέχασα, θα ξεχάσω
können
μπορώ, μπόρεσα, θα μπορέσω
I approach
προσχωρέω, -ωρήσω, -ώρησα
I learn
μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον
Γνωρίζω
to know (a person)
Bury
θάπτω, θάψω, ἔθαψα, --, τέθαμμαι, ἐτάφην
νικω(ι)το
present optative middle/passive 3rd sing.
νικω(ι)ησαν
alternative present optative active 3rd pl.
meinen, glauben
νομίζω, νόμισα, θα νομίσω
I ward off
ἀμύνω, ἀμυνῶ, ἤμυνα
I suffer, experience
πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον
Wish, be willing
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα, --, --,
I throw, pelt
βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, ..., ..., ἐβλήθην
I worry, am concerned about
φροντίζω, φροντιῶ, ἐφρόντισα
I am with, I associate with (+____)
σύνειμι, συνέσομαι
I deliberate, I consult
βουλεύω, ..., ..., ..., ..., ἐβοθλεύθην
βοηθώ
help
ρωτώ
ask
πήγα
went
έχανα
loosing
μιλώ
speak
κουβεντιάζα
talk
νομίζω
think
να πεταξω
fly
I start
αρχίζω
θύω, θύσω
sacrifice
bitten
παρακαλώ, παρακάλεσα, θα παρακαλέσω
εστι(ν)
He/she/it is
Στεναζει
he/she/it groans
Ξέρω
to know
Οδηγώ
to drive
να σηκώσω
to lift
να δεσω
to tie
ειχα άνοιξει
had opened
ενικας
you were winning
εφυλαξα
to guard (imperfect)
διωξω
to pursue (future)
κωλυω
to hinder (present)
πιστευω
to trust (present)
I journey
πορεύομαι, πορεύσομαι, ..., ..., ἐπορεύθην
Τελειώνω
to finish, end
Πονάω
to hurt, ache
Διαβάζω
to read, study
έθέλω
to wish, be willing
ειχα ανησυχήσει
I had worried
ενικωντο
imperfect indicative middle.passive 3rd pl.
sehen
βλέπω, είδα, θα δω
lernen
μαθαίνω, έμαθα, θα μάθω
gehen
πηγαίνω/πάω, πήγα, θα πάω
I honor
τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, ..., ..., ἐτιμήθην
I groan
στενάζω, στενάξω, ἐστέναξα
I punish
κολάζω, κολάσω, ἐκόλασα, ..., ..., ἐκολάσθην
I prepare
παρασκευάζω, -άσω, παρεσκεύασα, ..., ..., παρεσκευάσθην
I call
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, ..., ..., ἐκλήθην
hinder, prevent
κωλύ̄ω, κωλύ̄σω, ἐκώλῡσα, κεκώλῡκα, κεκώλῡμαι, ἐκωλύ̄θην
νικασθε
present indicative middle.passive 2nd pl.
νικω(ι)ητε
alternative present optative active 2nd pl.
νικατε
present imperative active 2nd pl.
ausstellen, bloßstellen
εκθέτω, εξέθεσα, θα εκθέσω
I make, do
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, ..., ..., ἐποιήθην
I send
πέμπω, πέμψω, ἔπεψα, ..., ..., ἐπέμφθην
Προσπαθώ
to try, make an effort
νικασθων
present imperative middle/ passive 3rd pl.
I lie, I am lying
κεῖμαι, κείσομαι
ἀπόλλυμι
I ruin, destroy, lose; (middle voice:) I perish, die
I cause X to stand
ἵστημι, στήσω, ἔστησα/ἔστην, ..., ..., ἐστάθην
I snatch, I seize, I plunder
ἁρπάζω, ἁρπάσομαι, ἥρπασα, ..., ..., ἡρπάσθην
I hold out against, resist against (+_____)
ἀντέχω, ανθέξω, αντέσχον (+dat.)
/ 146
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online