Lesson : Practice Sentences 4 Flashcards

japan
Terms Definitions
Shitsurei shimasu.
Good-bye.
3423-6502 desu.
It's 3423-6502.
28,000-en desu.
It's 28,000 yen.
Kyō wa isogashii desu ka.
O-cha o dōzo.
Do have some tea.
Multi pueri puellas amant.
Many boys love girls.
Ima gozen 10-ji desu.
It's 10 A.M. now.
Tanaka-san no uchi no denwa-bango wa ( ) desu ka. 3325-7634 desu.
nan-ban
Tanaka-san wa kaisha no chikaku no resutoran ( ) hiru-gohan ( ) tabemashita.
de, o
Ima nan-ji desu ka.
What time is it now?
Ee, so desu. Tanaka desu.
Yes. That's right. Tanaka.
O-cha o ippai nomimashita.
He drank a cup of tea.
Gogo roku-ji made desu.
It stays open until 6 P.M.
Kochira ( ) donata desu ka.
wa
Tanaka-san wa Howaito-san ( ) Yamada-san no uchi no denwa-bango ( ) oshiemashita.
no, o
Hai, Sumisu-san no tokei desu.
Yes, it's Mr. Smith's watch.
Viri magni paucos amicos saepe habent.
Great men often have few friends.
Ano ringo wa amari oishikunai desu.
That apple doesn't taste very good.
Sumimasen. Ima nan-ji desu ka.
Excuse me. What time is it now?
Kore wa Tanaka-san no hon desu ka.
Is this Mr. Tanaka's book?
Populus Romanus sapientiam filii tui laudat.
The Roman people praise your son's wisdom.
Hello. Is this the Tanaka residence?
Moshi Moshi, Tanaka-san no o-taku desu ka.
Kore wa ( ) desu ka. Sore wa 13,000-en desu.
ikura
Watashi wa kino yubinkyoku ni ikimashita.
I went tot he post office yesterday.
Sumisu-san wa senshu Ginza no pureigaido de kabuki no kippu o kaimashita.
Mr. Smith about tickets for the Kabuki at a theater booking agency in the Ginza last week.
[Watashi wa] Sumisu-san no kaisha ni denwa o shimashita ga, Sumisu-san wa imasendeshita.
I telephoned Mr. Smith's office, but he wasn't there.
This is not Mr. Tanaka's home telephone number. It is that of his company.
Kore wa Tanaka-san no ushi no denwa-bango dewa arimasen. Kaisha no desu.
Nichi-yobi ni tomodachi to kabuki o mimasu.
I'm going to see the Kabuki with friends on Sunday.
Iie, kaisha no hito to ikimasu.
No, I'm going with a person from the company.
Hayashi-san wa kaisha no hito to Kyoto no shisha ni ikimasu. Soshite asatte Tokyo ni kaerimasu.
Mr. Hayashi ia going to the company's branch office in Kyoto with a colleague. They will return to Tokyo the say after tomorrow.
Excuse me, does this bus go to Tokyo Station?
Sumimasen, kono basu wa Tokyo Eki ni/e ikimasu ka.
/ 31
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online