LIYC : More new verbs Flashcards

The Table
Terms Definitions
effort
doryoku
baby
akachan
usually
taitei
the television
terebi
a test/exam
shiken
I forget.
Wasuremasu.(wasureru)
a question/the questions
shitsumon
A new car
atarashii jidousha/shinsha
Do you touch/feel the food.
Tabemono o swarimasu ka.(sawaru)
We answer the questions.
Watashitachi wa shitsumon ni kotaemasu.(kotaeru)
The baby will be born tomorrow.
Akachan wa ashita umaremasu.(umareru)
That seems difficult./That appears difficult.
Sore wa muzukashii youni miemasu.(youni mieru)
Do they know Tokyo well?
Toukyou o yoku shitteimasu ka.
Will the dog return today?
Inu wa kyou kaerimasu ka.(kaeru)
Mr. Akiyama checks everything.
Akiyama san wa subete o shirabemasu.(shiraberu)
I return to Yokohama next week.
Raishuu Yokohama e kaerimasu. (kaeru)
The children will run very fast.
Kodomotachi wa totemo hayaku hashirimasu.(hashiru)
He waits for the last train.
Saigo no densha o mattemasu.(matsu)
My grandfather thinks a lot.
Watashi no sofu wa yoku kangaemasu.(kangaeru)
Do you people use credit cards.
Anatagata wa kurejitto kado o tsukaimasu ka.(tsukau)
Do you smell the desert?
Deza^to no nioi o kagimasu ka. (kagu)
I will return to Hokkaido every year.
Maitoshi Hokkaido ni kaerimasu. (kaeru)
His father goes out every day.
Kare no otousan wa mainichi dekakemasu.(dekakeru)
You people try very hard. (You people do much effort)
Anatagata wa totemo doryoku shimasu.(doryoku suru)
It will die within two days.
Sore wa futsuka no uchi ni shinimasu.(shinu)
He shows his car to everybody.
Kare wa minasan ni jidousha o misemasu.
The waiter removes the dishes from the table.
Ueita^ wa te^beru kara sara o ugokashimasu.(ugokasu)
My older sister knows Mr. yamada.
Watashi no ane wa Yamada san o shitteimasu.(shitte iru)
It follows the street./It goes like the street
Sore wa michi no touri ni ikimasu.(touri ni iku)
John will wait near the station.
Jon san wa eki no chikaku de mattemasu.(matsu)
Your daughter looks tired (appears to be tired).
Anato no musume wa tsukareteiru youni miemasu.(you ni mieru)
John sometimes borrows money from Mr. Yamada.
Jon san wa tokidoki Yamada san kara okane o karimasu.(kariru)
Paul and Mr. Yamamoto prefer that small restaurant.
Poru san to Yamamoto san wa sono chiisai resutoran no hou o konomimasu.(no hou o konomu)
Do you guys go in that house every day?
Anatagata wa mainichi sono ie ni hairimasu ka.(hairu)
The boy puts the book on the table.
Otokonoko wa te^beru no ue ni hon o okimasu.(oku)
My son keeps his money in his wallet.
Musuko wa kare no saifu ni okane o shimatte okimasu.(shimatte oku)
/ 36
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online