Course Hero Logo
Question
Answered step-by-step

help po dito UNANG BAHAGI Panuto: Mula sa ma kabanata sa El...

Image transcription text

UNANG BAHAGI Panuto: Mula sa ma kabanata sa El Filibusterismo at Noli Me Tangere, Ipaliwanag ang mga sumusunod na pahayag sa kung paano ito nagpapakita ng pagiging nasyonalismo. Kabanata 15 ng El Filibusterismo - Ang paninindigan ni Rizal hinggil sa tunay na kahulugan ng edukasyon at buhay. Kabanata 7 ng El Filibusterismo: " Kailanma'y di magiging pangkalahatang wika ng bansa ang Kastila, hindi ito gagamitin ng mga mamamayan, sapagkat ang kamalayang nasa kanilang isip at ang damdamin sa kanilang mga puso y di maipapahavagsa wikang ivon..."

... Show more

Image transcription text

Kabanata 20 ng Noli Me Tangere: " Hindi ba sanlibong beses na mas mainam na itanghal ang larawan ng ating mga gawi at tradisyon, upang maunawaan at maituwis natin ang ating mga bisyo at depekto?" Pagpupuntos sa Gawain: Pamantayan Puntos Nilalaman 15 Kaugnayan ng mga ideya 10 Gramatika at wastong bantas 5 30 Kabuoan IKALAWANG BAHAGI Panuto: Gamit ang Venn Diagram, ibigay ang pagkakaiba at pagkakataong Pantayong Pananaw at Pantawang Pananaw. Pagkatapos ay magsaliksik ng mga akdang pampanitikan na may kinalaman sa mga ito. Mga halimbawa ng akdang pampanitikan na mayroong kinalaman dito

... Show more

Image transcription text

Pantawang Pananaw: Pantayong Pananaw:

... Show more

help po dito

Answer & Explanation
Verified Solved by verified expert
Rated Helpful
<p>ctum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, c</p> Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet

Unlock full access to Course Hero

Explore over 16 million step-by-step answers from our library

Subscribe to view answer

lisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam

gue

entesque dap

ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. L

gue

ipiscing elit

amet, consectetur adipiscing el

amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesq

, consectetur adipiscing elit. Nam

gue

nec facilisis. Pellentesque dap

, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvina

gue

molestie consequa

fficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Done

gue

ipiscing elit. Na

m ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultric

Step-by-step explanation

trices ac magna.

ec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pe

gue

facilisis

rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. N

gue

, dictum vitae

ipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, con

gue

lestie consequat,

consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. N

gue

molestie consequat

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec

gue

gue

gue

Student reviews
100% (2 ratings)
Thorough explanation