Question
Answered

MATLAB Question!! This HW(attached) is composed of 5 m-files....

MATLAB Question!!

This HW(attached) is composed of 5 m-files.

1.    to_binary.m

2.   get_exponent.m

3.   get_mantissa.m

4.   ieee.m

5.   ch1_1b.m


Please read the attached file and write all of m-files exactly.1 Attachment
%J' ±²³ — %QORWVoVKQPoN /GVJQFU HQT %JGOKqoN 'PIKPGGTU (oNN ´³²µ 6ZGGPG\ ²²¶³ oPF ²²´± #· B5 ´·²³RO ¸ ±·±³RO ¹´³³ $QPWU 3QKPVU BQVoNº 'JCNNGPIG 8TQDNGO ±² è &WG ²²³´µRO ;WPFCÒ¶ ;GRVGODGT ²·¶ ¸¹²º $U D TGOKPFGT± %JDNNGPIG 2TQdNGOU DTG KPFKXKFWCN GZVTD ETGFKV QRRQTVWPKVKGU DPF [QWT DVVGORV UJQWNF TGëGEV [QWT QYP RGTUQPDN GHHQTV² <QW OD[ EQNNDdQTDVG YKVJ [QWT RGGTU HTQO GKVJGT UGEVKQP² *QYGXGT± [QW OWUV FKUENQUG KP VJG EQOOGPVU êGNF QH òēĉċĒõ ĊĖĉČ YJQ [QWT EQNNDdQTDVQTU DTG± DPF NKMGYKUG VJG[ OWUV DNUQ KPENWFG [QW² 7JKU TWNG KU OGDPV VQ GPEQWTDIG VGDOYQTM YJKNG FKUEQWTDIKPI HTGGNQDFKPI³ KH [QWT dDEM JWTVU HTQO EDTT[KPI UQOGQPG GNUG± RNGDUG IQ DJGDF DPF UD[ UQ KP [QWT FKUENQUWTG QH EQNNDdQTDVQTU² EJ²»² ¼JCV KU C ííFQWDNGîî# ±#²² 3UTWu AUOTVu³ 'QPEGRVU³ â MíĀøíî RTQITDOOKPI EQPUVTWEVU â MíĀøíî dWKNV´KP HGDVWTGU â /GVJQF d[ YJKEJ EQORWVGTU TGRTGUGPV PWOdGTUèVJG QTKIKP QH PWOGTKEDN DEEWTDE[µGTTQTU² EJ²»²C ½CEMITQWPF <QW OD[ JDXG PQVKEGF VJDV MíĀøíî WUGU D RGEWNKDT PDOG HQT XDTKDdNGU VJDV UVQTG PWOGTKEDN XDNWGU¶ VJG HS[GRI ² +P VJKU GZGTEKUG YG YKNN UGG VJG TGDUQP HQT VJKU± KP VJG RTQEGUU FKUEQXGTKPI JQY EQORWVGTU XKGY PWOdGTU KPVGTPDNN[² 7JKU EJDNNGPIG·KPI¸ RTQdNGO KPEQTRQTDVGU OWEJ QH YJDV YG JDXG NGDTPGF UQ HDT DdQWV RTQITDOOKPI KP MíĀøíî ² 7JG QdLGEVKXG KU VQ YTKVG MíĀøíî EQFG VJDV VTDPUHQTOU PWOdGTU KPVQ VJGKT ¹º´dKV » dKPDT[ TGRTGUGPVDVKQP² $ HSZGRI TVIgOWOSr PWOdGT KU UQ´PDOGF UKORN[ dGEDWUG KV WUGU FQWDNG VJG UVQTDIG KP OGOQT[ DU KVU EQWPVGTRDTV± VJG UKPING´RTGEKUKQP PWOdGT ·D º d[VG QT ¼½´dKV QdLGEV¸² $ ODVJGODVKEDNN[ RWTG TGDN PWOdGT NKMG π YQWNF TGSWKTG KPêPKVG OGOQT[ DPF RTQEGUUKPI RQYGT VQ JDPFNG YKVJ »¾¾¿ DEEWTDE[² +P QWT FGEKODN´dDUGF U[UVGO± dDUG »¾± GXGP ODP[ TDVKQPDN PWOdGTU NKMG 1 / 3 DTG KORQUUKdNG VQ GZRTGUU RGTHGEVN[² <QW OD[ JDXG UGGP PQVDVKQP NKMG 1 / 3 = 0 . 3 KP YJKEJ VJG QXGTNKPG GZRTGUUGU VJG KPêPKVG TGRGVKVKQP QH VJG ¼² ,WUV NKMG YG EDP QPN[ YTKVG PWOGTKEDN DRRTQZKODVKQPU VQ PWOdGTU NKMG π ± EQORWVGTU UVQTG DRRTQZKODVKQPU QH TGDN PWOdGTU KP OGOQT[² 7JGTG DTG ODP[ YD[U QPG OKIJV GPXKUKQP FQKPI VJKU³ VJGTG KU D UVCPFCTF YD[ RWV HQTVJ KP »ÀÁ d[ VJG +PUVKVWVG QH 'NGEVTKEDN DPF 'NGEVTQPKEU 'PIKPGGTU ·+'''¸² +''' ú RTGUETKdGU VJG EQPXGPVKQPU YG WUG DRRTQZKODVG TGDN PWOdGTU WUKPI DKPCTÓ HNQCVKPI RQKPV CTKVJOGVKE ² $ íí(NQDVKPI RQKPVÛÛ PWOdGT KU SWKVG UKOKNDT VQ D PWOdGT GZRTGUUGF KP UEKGPVKêE PQVDVKQP¶ 123 , 456 . 789 = 1 . 23456789 × 10 2 7JG RQKPV ííëQDVUÛÛ VYQ RNDEGU VQ VJG NGHV 7JG ODKP FKHHGTGPEG YKVJ dKPDT[ ëQDVKPI RQKPV DTKVJOGVKE KU VJDV VJG PWOdGTU OWUV dG êTUV GZRTGUUGF KP DKPCTÓ TGRTGUGPVDVKQP² (QT GZDORNG± VJG PWOdGT »¾ dGEQOGU ±²±² KP dKPDT[ TGRTGUGPVDVKQP¶ 10 = » × 2 3 + ¾ × 2 2 + » × 2 1 + ¾ × 2 0 » 2 1 ¾ 2 2 » 2 3 ¾ 2 4 » $ íídKVÛÛ KU VJG UODNNGUV WPKV QH KPHQTODVKQP³ KV EDP dG TGRTGUGPVGF DU íí[GUÛÛµííPQÛÛ± ííVTWGÛÛµííHDNUGÛÛ± ííQPÛÛµííQHHÛÛ± QT íí»ÛÛµíí¾ÛÛ »
Background image of page 1
6 pages
Answer & Explanation
Verified Solved by verified expert
Rated

gue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec

Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce

Unlock full access to Course Hero

Explore over 16 million step-by-step answers from our library

Subscribe to view answer
1 Attachment
9780886.zip
zip