Question
Answered step-by-step

Materyales: Babasahin - Demeterio III, F. P. (2009). Ang Balangkas...

Materyales:

Babasahin

- Demeterio III, F. P. (2009). Ang Balangkas ng Multikulturalismo at ang Pagbubuo ng Bansang Pilipino. LUMINA, 20(2). (22 pahina) 

 

 • Konsepto ng Multikulturalismo at Multikulturalismo sa Pilipinas (pp. 1-5)
 • Rehiyonalismo (pp. 5-8)
 • Hidwaan ng mga Kristiyano at Muslim (pp. 8-12)
 • Imagined Communities (p. 6)
 • Industriyalisasyon (pp. 6-7)
 • Pribado at Publikong Domeyn (p. 16)
 • Gemeinschaft at Gesellschaft (p.16)

Panoorin: 

- Butch Nolasco [B]. (2011, June 12). VANISHING HERITAGE: Saving the Rice Terraces of the Philippine Cordilleras Part 1 of 3.mp4 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=qvT8OIdfPDQ (Links to an external site.) (9:29 minuto)

- Butch Nolasco [B]. (2011, June 12). VANISHING HERITAGE: Part 2 of 3.mp4 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=zeDyJjTiHf8 (Links to an external site.) (7:27 minuto)

- Butch Nolasco [B]. (2011, June 12). VANISHING HERITAGE: Part 3 of 3.mp4 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=4I1mLVwSQXU (Links to an external site.) (7:11 minuto)

 

Formative Assessment 3: Ang Pagtanda sa Pamana

Panuto

 1. Gamit ang kaalaman sa nabasang teksto na Balangkas ng Multikulturalismo ni Dr. Demiterio, ipaliwanag ang ugnayan ng babasahin sa sitwasyon ng mga Indigenous People sa napanood mong dokumentaryo ukol sa mga Ifugao tribes at ang relasyon nito sa unti-unting pagkawala o pagkasira ng Rice Terraces.
 2. Tingnan ang sitwasyon o mga problemang kinahaharap ng mga Ifugao sa mga tema o lente sa ibaba, patungkol sa sitwasyon ng Rice Terraces:
  1. Kultural (Cultural);
  2. Ekonomikal (Economical);
  3. Politikal (Political); at
  4. Sosyal (Social)
 3. Paano maiuugnay ang balangkas ng multikulturalismo upang makatulong sa pagpreserba at pagkonserba ng Rice Terraces at ng kultura ng mga indigenous people o ng mga Ifugao?

Answer & Explanation
Verified Solved by verified expert
Rated Helpful
<p>Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie conse</p> Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet

Unlock full access to Course Hero

Explore over 16 million step-by-step answers from our library

Subscribe to view answer

ie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor si

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, con

gue

m ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Na

cing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus e

itur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac m

Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consecte

, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliq

gue

at, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar t

dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet

Step-by-step explanation

itur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

sque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue
Student reviews
92% (12 ratings)
Clear formatting