Question
Answered

This is not

an essay writing. Please find six related articles, and then, based on the questions, copy and paste some paragraphs. Please find the details in the files.  

4 Attachments
Memorandum DEPARTMENT OF JUSTICE REPORT REGARDING THE CRIMINAL INVESTIGATION INTO THE SHOOTING DEATH OF MICHAEL BROWN BY FERGUSON, MISSOURI POLICE OFFICER DARREN WILSON MARCH 4, 2015
Background image of page 01
86 pages
Find one article from each side of the political spectrum for the following key dates: six articles total: that speak to any of these talking points (or another if you can find one upon which both sides disagree). Highlight or cut and paste those passages that speak clearly to a left- or right-leaning point-of-view on these debates coming out of Ferguson tragedy. Four talking Points : 1) How they see this story as part of an historic pattern, only they have two opposing patterns: this you get from the first two articles (see attachments) I sent you 2) How they debate the innocence/guilt of Michael Brown and Officer Darren Wilson—two sides of the same coin really: i.e. if one is innocent the other is then guilty 3) How they debate the worth of the protesters or how the “black lives matter movement” is viewed 4) How “profiling” is viewed: this will become a big topic after the DOJ (Department of Justice) report (see attachment) on Ferguson in March, 2015 6) Other talking points are welcome as long as you can trace a strong comparison between left- and right-wing points of view Act One, the first explosion of emotion following Michael Brown’s death: 9 August 2014 through 25 August or so Be sure to search youtube videos as well for how this played out in the first week as the television led the story and these early videos will give you an idea of how this story ignited television news Act Two: The Grand Jury finds Darren Wilson innocent: 25 November 2014 and the week after Act Three: The DOJ report finds Darren Wilson innocent: 4 March 2015 and the week after Using the left/center/right guide under the Essay Two Module (see below) or the Media guide t o find one strong article from each side of the political spectrum for each crucial date (six articles total, please provide all the web links of six articles) . Make sure the articles that have robust and contrary opinions about the Ferguson tragedy. Start with Lexis Nexis and Ebscohost and use google and other sources if you like. Once you’ve read several opinion pieces, the consistency of Point of View will become clear, as will the short range of talking points. Your essay will be an of the strong opinions of the case, yet to know the facts of the case, research these passages in the DOJ report:
Background image of page 1
2 pages
NATIONAL REVIEW ONLINE WWW.NATIONALREVIEW.COM PRINT OCTOBER 27, 2014 4:00 AM The Stubborn Facts in Ferguson The perpetual protesters are outraged that grand-jury leaks appear to back Officer Wilson’s account. By Jack Dunphy C an you hear it? Listen closely: It’s the sound of a narrative shifting. To be honest, I loathe the use of the word “narrative” as it’s employed in this sense, as a thing that shifts or is made to shift so as to flow with the prevailing political winds. It’s one of those annoying terms one hears on the chat shows, like “boots on the ground,” that cloaks the speaker with a false sense of authority. But my opinions on language notwithstanding, there is definitely a narrative in Ferguson, Mo., and it is definitely shifting. It is growing increasingly unlikely that Darren Wilson, the police officer who on August 9 shot and killed Michael Brown, will be convicted of a crime. My suspicion is that he will not even be charged when the St. Louis County grand jury announces its decision on the matter sometime in the coming weeks. This should not come as a surprise to anyone who followed the antecedents to Michael Brown’s case: the matter of Travon Martin and George Zimmerman, and that of the Duke lacrosse team and their ill-fated run-in with a “dancer.” In each of these, the initial story, so arduously peddled by the media, was one of an unfortunate, law-abiding black person suffering at the hands of racist whites. But, as the saying goes, facts are stubborn things, and in each of these cases the facts refused to buttress the preferred storyline. Trayvon Martin was proved to be the aggressor in his fatal encounter with George Zimmerman; and Crystal Mangum, the woman at the center of the Duke lacrosse case, was proved to be a liar. And while the Duke case occupied so much of the media’s attention in 2006 and 2007, how many people know that today Mangum sits in a North Carolina prison after being convicted last year of second-degree murder ? We turn now to the matter of Michael Brown, whose reputation as a “gentle giant” was short- lived. Officer Wilson’s version of the events that led to Brown’s death has been shrouded in secrecy until lately, when reporters began to cover a series of leaks from law-enforcement sources. The St. Louis Post-Dispatch has obtained a copy of the official autopsy conducted on
Background image of page 1
4 pages
   PǾĿİČĚ ǺŇĐ ĿǺẄ ĚŇFǾŘČĚMĚŇŤ PǾĿİČĚ BŘŲŤǺĿİŤỲ BĿǾĢ Bỳ Mỳčħǻŀ Đěňżěŀ Șmįťħ ǺŲĢŲȘŤ 12, 2014 Ě Ŀ Ťħě Đěǻťħ ǿf Mįčħǻěŀ Břǿẅň ǻňđ ťħě Șěǻřčħ fǿř Jųșťįčě įň Bŀǻčķ Ǻměřįčǻ Ťħěǿđǿřě Ẅǻfěř’ș ģųįŀťỳ věřđįčť ǻŀŀǿẅěđ ųș ťǿ břěǻťħě ěǻșỳ fǿř ǻ șěčǿňđ, bųť ťħě ķįŀŀįňģ ǿf Mįčħǻěŀ Břǿẅň șųčķěđ ǻŀŀ ťħě ǿxỳģěň řįģħť bǻčķ ǿųť ǿf ťħě řǿǿm. ǻșť Ťħųřșđǻỳ,  Ťħěǿđǿřě Ẅǻfěř ẅǻș fǿųňđ ģųįŀťỳ ǿf șěčǿňđ- đěģřěě mųřđěř fǿř șħǿǿťįňģ ǻňđ ķįŀŀįňģ Řěňįșħǻ MčBřįđě, ťħě 19-ỳěǻř-ǿŀđ ẅǿmǻň ẅħǿ ǻřřįvěđ ǿň Ẅǻfěř’ș pǿřčħ ǻfťěř ǻ čǻř ǻččįđěňť ťħě ňįģħť ǿf Ňǿvěmběř 2, 2013. Ťħě věřđįčť čǻmě ǻș ǻ șųřpřįșě. Ħǻvįňģ ẅįťňěșșěđ ǻ jųřỳ ǻčqųįť Ģěǿřģě Żįmměřmǻň fǿř ťħě ķįŀŀįňģ ǿf Ťřǻỳvǿň Mǻřťįň, ǻňđ ǻňǿťħěř jųřỳ đǿ ťħě șǻmě fǿř Mįčħǻěŀ Đųňň įň ťħě ķįŀŀįňģ ǿf Jǿřđǻň Đǻvįș (ťħǿųģħ Đųňň ẅǻș čǿňvįčťěđ ǿň ǿťħěř čħǻřģěș ťħǻť ẅįŀŀ ŀěǻđ ťǿ přįșǿň ťįmě), ťħě įđěǻ ťħǻť ǻňỳǿňě ẅǿųŀđ bě ħěŀđ řěșpǿňșįbŀě fǿř ķįŀŀįňģ ǻ ỳǿųňģ bŀǻčķ pěřșǿň șěěměđ ŀįķě ǻ fǻįřỳ ťǻŀě. İť ẅǻș ǻ čǿňčěpť ťħǻť ǿňŀỳ ěxįșťěđ įň ťħě fǻř řěǻčħěș ǿf ťħě įmǻģįňǻťįǿň.
Background image of page 1
6 pages
Answer & Explanation
Verified Solved by verified expert

s a mole

gue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Don

Unlock full access to Course Hero

Explore over 16 million step-by-step answers from our library

Subscribe to view answer
1 Attachment
MICHAEL BROWN BY FERGUSON.docx
docx