View the step-by-step solution to:

Question

Bạn cần ước tính Chi phí vốn trung bình có trọng số, các sản phẩm của Vinamilk thuộc

lĩnh vực nông nghiệp - vì vậy chúng có tỷ lệ không gian từ chương trình phát triển (thấp hơn trái phiếu kho bạc) cho khoản nợ là 5,1%. Beta của nó là 0,9; phí bảo hiểm rủi ro hiện tại là 9,9%. Vui lòng giải thích đó là tỷ lệ miễn phí rủi ro của bạn, điền vào tất cả các giá trị còn thiếu.

Recently Asked Questions

Why Join Course Hero?

Course Hero has all the homework and study help you need to succeed! We’ve got course-specific notes, study guides, and practice tests along with expert tutors.

 • -

  Study Documents

  Find the best study resources around, tagged to your specific courses. Share your own to gain free Course Hero access.

  Browse Documents
 • -

  Question & Answers

  Get one-on-one homework help from our expert tutors—available online 24/7. Ask your own questions or browse existing Q&A threads. Satisfaction guaranteed!

  Ask a Question
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes