Course Hero Logo
Question
Answered step-by-step

Panuto: Ang babasahin nating teksto na may pinamagatang "Sa...

Image transcription text

Panuto: Ang babasahin nating teksto na may pinamagatang "Sa aking Pagtanda (Sulat ni Nanay at Tatay)" na akda ni Rev. Fr. Ariel R. Robles, CWL. Si Rev. Fr. Ariel F. Robles ay ang CWLSpiritual Director ng St. Augustine Parish sa Baliung, Bulacan. Napakaganda ng kanyang sinulat na talaga naming nakakakurot sa mga taong makakabasa nito. Sana sa ryong pagbahasa iyo mo ring mabigyang kahalagahan ang mensahe ng teksong ito. Atin ng umpisahan ang pagbabasa, handa kana ba? Panuto: Bumuo ng isang maikling reaksyong papel para sa tekstong iyong binasa, Gamitin ang mga gabay na tanong sa pagbuo ng reaksyon. Alalahanin ang saligan sa pagsulat ng akademikong papel at gumamit ng iba't-ibang uri ng teksto sa pagbuo ng suliranin. Isulat ang reaksiyong papel sa isang long bond paper at gumamit ng tamang indensyon na may isang pulgada mul sa palugit (margin). Dapat sariling sulat kamay ang gagamitin, llagay sa isang long folder. Gabay na tanong? Naging kawili-wili bas a akin ang binasang sanaysay? Ano-anong katanungan ang sumagi sa akin matapos basahin ang sanaysay? Anong kaisipan o damdamin ang nupukaw sa akin habang binabasa ko ang sanaysay? Paano ko maiuugnay sa aking sarili ung mga kaisipan o damdaming ito? Naniniwala, sumang-ayon, o nahikayat ba ako sa layunin ng binasang sanaysay? Mayroon, na ba akong nabasa, napaniood, napakinggan, nalalaman o naranasan na tulad nito? Paano sila nagkatulad o nagkaiba? + Paano sinasalamin ang paksa o temia ng binasa ang lipunan o kasalukuyang mga pangyayari? Ano ang mazaring ibunga nito sa akin?

... Show more

This question was created from filipino.docx

Answer & Explanation
Verified Solved by verified expert
<p>congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac</p> Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet

Unlock full access to Course Hero

Explore over 16 million step-by-step answers from our library

Subscribe to view answer

ilisis

inia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dol

ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio

Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a mol

a. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor

gue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, co

rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat

inia pulvinar tortor ne

Step-by-step explanation

ec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacinia pulvinar tortor nec facilisis. Pellentesqu

tesque dapibus efficitur laoreet. Nam risus ante, dapibus a molestie consequat, ultrices ac magna. Fusce dui lectus, congue vel laoreet ac, dictum vitae odio. Donec aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet,
Student review
100% (1 rating)